مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي « دوره 15، شماره 51

 1. بررسي ميزان رضايت شغلي و عزت نفس پرستاران شاغل در بخش هاي اورژانس بيمارستان هاي آموزشي شهر مشهد
  زليخا سعادتي
 2. مقايسه ميزان درجه حرارت بدن با استفاده از دو روش اندازه گيري (زير بغل و مقعد) در كودكان زير 5 سال بستري در بخش هاي اطفال بيمارستان مفيد وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
  مرضيه شهابي، فروزان رستمي، منيژه نوريان، حميد علوي مجد، هرمز مظفريان
 3. مفهوم كار باليني از ديدگاه دانشجويان پرستاري: مرور مقالات كيفي
  سامره عبدلي
 4. بررسي تاثير آواي قرآن كريم بر تسريع زمان شروع خواب بيماران بستري در بخش داخلي بيمارستان امام حسين (ع)
  مرضيه مالكي، زينت كمالي
 5. بررسي رفتارهاي دلبستگي مادران در اولين برخورد با نوزاد در يكي از بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
  فاطمه علايي، مرضيه شهابي، راحله محمدي لنج آبادي، حميد علوي مجد
 6. نقش فيتواستروژن ها در پيشگيري از پوكي استخوان يائسگي
  آرزو حقيقيان رودسري، مسعود كيمياگر
 7. بررسي ميزان رضايت شغلي پرستاران شاغل در بيمارستان شهيد بهشتي ياسوج
  شهلا نجفي دولت آبادي، فرامرز احمدي جهان آباد، سيد عبدالجبار محمدي، مريم باقري، مرتضي عسگري