مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله مديريت اطلاعات سلامت « دوره 2، شماره 2

 1. ديدگاه مديران در ارتباط با امكان بهره گيري از سيستم مديريت كيفيت ISO9001/2000 در بيمارستان هاي دانشگاهي
  علي محمد مصدق راد، فرزانه شاعلي، زهرا تاجمير رياحي
 2. ضرورت مشاركت كتابداران و اطلاع رسانان پزشكي در تحقيقات مصوب دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از ديدگاه مجريان طرح هاي سال 1382
  سيد محمدرضا باطني، شهين مجيري، مهديه نيك آيين، نوشين ممبيني
 3. وضعيت مصرف انرژي در بيمارستان هاي منتخب شهر اصفهان (در سال هاي 82-1378) چگونه بوده است؟
  عباس شيخ ابومسعودي، سوگند احمدي، ليلا بستاني
 4. ديدگاه مديران و پرسنل مدارك پزشكي بيمارستان هاي منتخب آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در مورد كاربردهاي مدارك پزشكي
  فروزنده احمدزاده، غلامحسين احمدزاده
 5. رضايت شغلي در ميان كاركنان مركز آموزشي درماني الزهرا (س)
  صفورا حيدري، بابك ثابت، جمشيد فقري، مصطفي اميني
 6. شيوه هاي تصميم گيري مديران و رضايت شغلي كاركنان در بيمارستان ها
  ناهيد دهباشي، سعيد رجائي پور، قربانعلي سليمي
 7. چگونگي اجراي طرح تكريم ارباب رجوع در درمانگاه هاي تحت پوشش صنعت نفت، 1384
  ماندانا صاحب زاده، ليلا صيدي
 8. ميزان رضايت شغلي كاركنان واحد پذيرش بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز
  فريبا فرهمند، ركسانا شريفيان
 9. چشم انداز برنامه هاي جامع در مديريت فراهم آوري منابع الكترونيك
  فضل الله دارابي، فريده موحدي
 10. مقايسه چهار مدل مديريت عملكرد در سيستم بهداشت و درمان
  محمدحسين يارمحمديان، سوسن بهرامي، جهانگير كريميان، ليلا شهرزادي، علي محمد مصدق راد

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *