مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » حيات- مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران « دوره 8، شماره 14

 1. تعاريف و نظريه هاي سالمندي
  گلناز فروغ عامري، فاطمه گواري، طاهره نظري، معصومه رشيدي نژاد، پوران‌افشارزاده
 2. ارزشيابي ايمني و اثربخشي پماد نيتروگليسرين بر تزريقات وريدي در بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان بقيه الله الاعظم
  مرضيه شبان، خديجه عظيمي، پرويز كمالي، صغري عسگريان امين آبادي
 3. عفونت بيمارستاني در بخش مراقبتهاي ويژه (ICU)
  شهرزاد غياثونديان
 4. بررسي ارتباط سرطان پستان با وجود سابقه فاميلي درجه اول در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه كننده به بيمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 1374
  فرشته جمشيدي اوانكي
 5. بررسي ارتباط فشارخون با وزن زمان تولد كودكان دبستاني 7-6 ساله شهرستان شاهرود در سال تحصيلي 79-1378
  فاطمه فطوره‌چي، نزهت السادات تقوي، رقيه كريمي، عباس مهران
 6. مراقبتهاي پرستاري دردرمان با فعال كننده پلاسمينوژن بافتي
  شيوا سادات بصام پور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *