مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » اسرار، فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار « دوره 13، شماره 3

 1. The Purification of the New Isoenzyme from Human Serum α-Mannosidase
  Aberomand M., Bhide Sh.
 2. Increased Soluble Fas Serum Levels and its Relationship with Thyroid Autoantibody Positivity in Untreated Graves Hyperthyroidism in Tehran, Iran
 3. A Comparison of the Perceptions Nurses and Cardiac Patients from both Disease and Hospital Stressors
 4. Nursing Students Experiences from Effective Clinical Education
  Alavi M., Abedi H.,
 5. Study of the life Style of People in Sabzevar, Iran
  Estaji Z., Akbarzadeh R., Tadayyonfar M., Rahnama F., Zardosht R., Najjar L.
 6. The Physiologic Effects of Field Massage Technique on Preterm Infants
  Basiri Moghaddam M., Ghahramani M., Badiee L.
 7. The Comparison of the Effect of Acetaminophen Tablets, Diclofenac Suppositories and Ice Packs on the Relief of Perineal Pain after Episiotomy in Patients Admitted to Al-zahra Teaching Hospital in Tabriz, Iran
  Eyvan Bagha R ., Fardi Azar Z., Kamranpour B., Kamranpour B.
 8. Study of the Prevalence and some of the Risk Factors of Postpartum Urinary Incontinence in Women Admitted to Health-Treatment Centers in Babol, Iran in 2005 (1384)
  Bakouei F., Bakouei S.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *