مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 18، شماره 43

 1. بررسي تجربيات كاري پرستاران شاغل مشمول طرح نيروي انساني
  فاطمه لباف قاسمي، اكرم مرباغي، فريده جزء كبيري، فاطمه حسيني
 2. شناخت و سوء مصرف مواد مخدر در بين دانشجويان شهرستان لارستان
  محمدرضا فروتني، محسن رضائيان
 3. ارتباط آگاهي، نگرش و عملكرد زنان باردار در زمينه مراقبت از دهان و دندان در دوران بارداري
  افتخارالسادات حاجي كاظمي، شعله حسين محسني، سيده فاطمه اسكوئي، حميد حقاني
 4. نيازهاي آموزشي مادران در زمينه مراقبت شيرخواران پس از عمل جراحي قلب
  مطهره خردمند، ناهيد سلمان يزدي، مريم عاليخاني، حميد حقاني
 5. آسيب هاي ناشي از وسايل نوك تيز و برنده در تيم درمان كاركنان مراكز آموزشي درماني
  حسين نظميه، اكرم نجف يارندي، سارا جان محمدي، فاطمه حسيني
 6. بررسي رضايت زنان از مراقبت هاي دوران بارداري دريافت شده در مراجعين به خانه هاي بهداشت شهرستان شيروان چرداول
  مهوش دانش كجوري، صديقه كريمي، ربابه شكرآبي، فاطمه حسيني
 7. تاثير مراقبت اختصاصي مامايي در طول ليبر بر نوع زايمان
  شعله مسلم آبادي فراهاني، اقدس ملك زادگان، رخشنده محمدي، فاطمه حسيني
 8. بررسي الگوي خواب كودكان سنين مدرسه، ساكن منطقه غرب شهر تهران
  مهناز شوقي، صديقه خنجري، فرشته فرماني، فاطمه حسيني