مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 20، شماره 49

 1. صدمات فرو رفتن سرسوزن آلوده و ميزان گزارش دهي اين صدمات در پرستاران باليني
  آرمان آزادي، منيره انوشه
 2. ارتباط بين رضايت زنان از مراقبت هاي دريافت شده دوران بارداري با مشخصات آنان و نحوه ارائه خدمات
  صغري نيكپور، فرنگيس شاهپوريان، افتخارالسادات حاجي كاظمي، فاطمه حسيني، محمدتقي‌صفدري
 3. مقايسه كيفيت خواب پرستاران شاغل در شيفت هاي ثابت و در گردش
  محمد علي سليماني، فريبا نصيري زيبا، اكرم ذونعمت كرماني، فاطمه حسيني
 4. ارتباط سن، جنس و وضعيت هموديناميك بعد از عمل با زمان اكستوباسيون بيماران تحت جراحي باي پس عروق كرونر
  معصومه ايماني پور، شيوا سادات بصام پور
 5. آسيب شناسي آموزش به مددجو : يك مطالعه كيفي
  داود حكمت پو، منيره انوشه، فاطمه الحاني
 6. تجارب روحي سالمندان در فرايند اسكان در سراي سالمندان
  شهين سالاروند، حيدرعلي عا بدي، حبيب ا… حسيني، شايسته صالحي، محمود كيوان‌‌آرا
 7. ارتباط رفتارهاي مراقبتي كاركنان پرستاري از ديدگاه بيماران با رضايت بيماران
  محمد اسماعيل حاجي‌نژاد، فروغ رفيعي، عزت جعفرجلال، حميد حقاني
 8. تأثير برنامه طراحي شده بازديد از منزل بر ارتقاء رفتارهاي پيشگيري كننده از بيماري سالك
  اعظم حسين نژاد ني ريزي، فاطمه الحاني، منيره انوشه، سقراط فقيه زاده