مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » شنوايي شناسي، مجله دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران « دوره ، شماره 11-12

 1. تغييرات تشريحي دستگاه شنوايي در اثر صدمات ناشي از صدا
  سيدعبداله موسوي
 2. نگرشي بر صدا و اثرات آن بر انسان با استفاده از متون ديني
  محمد رباني
 3. صدا و تغييرات بيوشيميايي دستگاه شنوايي
  قاسم محمدخاني
 4. پاتوژنز كم شنوايي ناشي از صدا
  سيدعباس ميروكيلي
 5. عوامل مؤثر بر كم شنوايي ناشي از نويز
  سعيد فراهاني
 6. اثر صدا بر سيستم ايمني
  مژگان شايگان
 7. اثر نويز بر جنين و دوره بارداري زنان شاغل در محيط هاي صنعتي
  مهين صدايي
 8. اثر سر و صداي هواپيما بر استراحت، خواب و ارتباطات ساكنين اطراف فرودگاه مهرآباد تهران
  خدابخش كرمي, استن فراست
 9. طرح اكوستيكي اتاق فرمان
  مسعود رفيعي
 10. بررسي اثرات ذهني – رواني صدا روي اپراتورهاي مخابرات
  محمد طاهري
 11. آلودگي صدا ناشي از راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)
  مجيد عباس پور، فائزه ميرحيدري
 12. نويز و وزوز گوش
  منصوره عادل قهرمان
 13. بررسي ميزان صداي ترانسفورماتورهاي در يك پست KV 63/20 و محوطه مسكوني مجاور آن
  فريدون شيخ مومني
 14. بررسي ميزان آلودگي صداي ناشي از ترافيك در شهر تهران – مسير بزرگراه مدرس ( از چهار راه محموديه در خيابان وليعصر تا ميدان امام خميني)
  اميرحسين ايزددوستدار، مجيد عباس پور ، پروين نصيري
 15. نويز و سمعك
  احمدرضا ناظري
 16. آلودگي صوتي ناشي از مته هاي بادي در خدمات شهري
  رستم گلمحمدي
 17. مراقبت از شنوايي كاركنان مواجه با سر و صدا در شهر تهران
  پرويز مشكي
 18. ادامه مواجهه كارگران مشاغل با صداي زياد در جامعه و محيط زيست
  شاهرخ احتشام زاده
 19. بررسي شنوايي تعدادي از مجروحين استان همدان در سال 1375-76
  فرانك امامي
 20. ارزيابي تاثير سر و صدا بر شنوايي كاركنان ريسندگي طبقه اول يارن شركت پلي اكريل
  جواد – ع – صنعتي
 21. بررسي توصيفي برگه هاي سنجش شنوايي و تجويز سمعك جانبازان جنگ تحميلي
  محمدرضا رعنايي، خسرو گورايي
 22. بررسي شدت صدا و ارزيابي اثرات آن بر كارگران يك واحد صنعتي توليد كفش
  ويدا عامري