مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان « دوره 5، شماره 1

 1. تمايل به ترك دانشگاه و عوامل مرتبط با آن در اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران
  سحرناز نجات، ژاله غلامي، سيدرضا مجدزاده
 2. سبك هاي يادگيري دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
  سعيد كلباسي، محسن ناصري، غلامرضا شريف زاده، علي پورصفر
 3. بررسي شكاف بين انتظارات و خدمات آموزشي ارائه شده به دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زنجان در سال 1384
  فريبا آربوني، عليرضا شغلي، صاحب بدري پشته، منصور مهاجري
 4. بررسي تأثير آموزش واحدي مهارت هاي زندگي بر ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان جديدالورود درباره مهارت هاي زندگي و ارتقاي توانمندي هاي رواني- اجتماعي آنان
  مرضيه مقدم، نرگس رستمي گوران، مدبر آراسته، نرگس شمس عليزاده، آزاد معروفي
 5. تأثير سه روش آموزش بر پيشرفت تحصيلي، رضايت از يادگيري و اضطراب دانشجويان پرستاري
  محسن اديب حاج باقري
 6. بررسي خطاهاي دانشجويان پرستاري در مرحله آماده سازي و تزريق كردن داروهاي داخل وريدي
  نيره باغچقي، حميدرضا كوهستاني
 7. بررسي ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در مورد شاخص هاي برگزيدن پيشكسوت و راه كارهاي تقدير
  منظومه شمسي ميمندي، مريم اخوتي، سكينه محمدعليزاده
 8. ارزيابي پيشرفته عملكرد باليني دانشجويان پزشكي: چالش ها، روش ها و رويكردها
  كيقباد طاهرنژاد، فاطمه جاويدان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *