مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مديريت سلامت « دوره 11، شماره 34

 1. ميزان آگاهى و عملكرد مديران اجرايى، و آمادگى و رابطه ى بين آنها در مقابل خطر زلزله (بيمارستان هاى دولتى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكى تهران سال 1385)
  محمد عرب، حجت زراعتي، فيض ا… اكبري حقيقي، رامين روانگر
 2. تأثير اجراي رويكرد شش سيگما در كاهش مدت اقامت بيماران بستري در مركز آموزشي و درماني فيروزگر؛1387
  محمدرضا ملكي، معصومه خوشگام، سليمه گوهري نژاد
 3. رابطه كيفيَت زندگي كاري با ميزان بهره وري مديريَت بيمارستان هاي تامين اجتماعي استان تهران: سال 1387
  فرشته عليزاده، سيد جمال الدين طبيبي، اميراشكان نصيري پور، محمودرضا گوهري
 4. ارزيابى عملكرد رهبرى در بيمارستان‌هاى خرم‌آباد براساس سيستم خودسنجى – 1386
  نادر خالصي، محمدحسن ايماني نسب
 5. ديدگاه كارمندان درباره ى عوامل مؤثَر در اثر بخشي تيم هاي كاري جراحي در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان از آن در سال 1387
  محمد اسماعيل انصاري، احمد غضنفري، شهناز انصاري
 6. ديدگاه كاركنان مدارك پزشكي نسبت به مهارت هاي لازم در بخش مدارك پزشكي( بيمارستان هاى آموزشى -درمانى دانشگاه علوم پزشكى تبريز 1386 )
  زكيه پيري، شهلا فزونخواه، محمد جبراييلي، مقداد مهاجر
 7. ارزيابي عملكرد مديريَت منابع انساني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان بر اساس مدل تعالي بنياد اروپايي مديريَت كيفيَت با دو رويكرد پرسشنامه و پروفرما
  فرزانه اقبال، محمدحسين يارمحمديان، سيدعلي سيادت
 8. بررسي توليدات علمي نويسندگان دانشگاه علوم پزشكي ايران همراه با شبكه هاي تاليف مشترك در پايگاه (Web Of Science (WOS تا پايان سال 2007 ميلادي
  حافظ محمد حسن زاده، حسن ابوالقاسم گرجي، فرهاد شكرانه ننه كران، علي ولي نژادي