مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مديريت سلامت « دوره 8، شماره 22

 1. تاثير آموزش از طريق مدل اعتقاد سلامتي بر شناخت مادران دانش آموزان پسر درباره چاقي كودكانشان (مدارس ابتداييمنطقه ي 17 شهر تهران)
  فربد عبادي فرد آذر، مهناز صلحي، ميرسعيد يكاني نژاد، امير پاكپور حاجي
 2. ارزيابى شيوه هاى تامين مالي و نظام پرداخت به ارائه كنندگان خدمات سلامت در كشورهاي منتخب: ارائه ى الگو براي ايران
  ايرج كريمي، اميراشكان نصيري پور، محمدرضا ملكي، هادي مخترع
 3. تاثير عوامل فرهنگي-رفتاري بر تعامل اعضاي هيات علمي با اطَلاعات علمي در اينترنت: يك مطالعه ي موردي
  رقيه اسكروچي، علي عظيمي، يزادن منصوريان
 4. امكان سنجى آموزش از راه دور از طريق اينترنت براى كتابداران شاغل در كتابخانه هاى مركزى دانشگاه هاى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيِ شهر تهران
  محمد رضا علي بيك، روح انگيز جمشيدي، زهرا فرجي
 5. ارزيابى وضعيَت برنامه ى تجويز قطره ى آهن كمكي در كودكان 24-6 ماهه در شهر ياسوج1385
  ابراهيم نعيمي، جان محمد ملكزاده، مهرداد رضايي، نادر خالصي، عبدمحمد موسوي، عزيزاله پورمحمودي
 6. رابطة هوش هيجانى با عملكرد مديران بيمارستان هاى آموزشى كرمانشاه
  پوران رئيسي، اميراشكان نصيري پور، شيرزاد كرمي
 7. مقايسة نظام قيمت گذارى و بيمه دارو در ايران و كشورهاي منتخب
  بهرام دلگشايي، سوگند توراني، نادر خالصي، پيام ديندوست
 8. رابطه ي ابعاد فرهنگ سازماني و تعهد سازماني كاركنان در بيمارستان شهيد صدوقي يزد – 1387
  محمدرضا ملكي، محمد امين بهرامي، سجاد غلامعلي پور

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *