مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مديريت سلامت « دوره 9، شماره 23

 1. مقايسه ي تعاونى هاى بهداشتى بخش خصوصي و مراكز بهداشتى درمانى دولتى در زمينه ي مراقبت از بيمارى هاى غيرواگير و رضايت بيماران؛ تبريز 1381
  عليرضا نيك نياز، مصطفي فرح بخش، جعفر صادق تبريزي، جواد فرحي شاهگلي، عليرضا حسن زاده، حسن جهان بين
 2. ارزيابي مديريت نگهداشت تجهيزات پزشكى دربيمارستان‌هاى منتخب دانشگاههاى علوم پزشكى شهر تهران 82-1384
  احمد عامريون، شهرام توفيقي، روح ا… زابلي
 3. رضايت شغلى كاركنان در مركز طبى كودكان تهران1382
  مريم تاجور، محمد عرب، وجيه ا… خدابخش نژاد
 4. محاسبه وتحليل هزينه واحد خدمات ارائه شده در مركز بهداشتي درماني شهيد سهرابعلي بخشي شهرستان شهريار با استفاده از روش هزينه يابى بر مبناى فعاليت- 1385
  فربد عبادي فرد آذر، حسن ابوالقاسم گرجي، رضا اسماعيلي
 5. طراحى ساختار سازمانى مراكز كارآفرينى در دانشگاه‌هاى علوم پزشكى كشور
  احمد براتي مارناني، سوگند توراني، منصور ظهيري
 6. نتايج كوچك سازي واحدهاي ستادي در نظام شبكه ي بهداشت و درمان ايران (تجربه ي كلان شهر تبريز )
  احمدرضا جودتي، حسين جباري بيرامي، فريبا بخشيان
 7. بررسى مقبوليَت و تاثير اجراى نظام پيشنهادها در دانشگاه علوم پزشكى تبريز
  علي جنتي، اميرخسرو مديرشهلا، ميرسجاد سيدموسوي، محمدرضا سياهي، رضاقلي وحيدي
 8. مطالعه ا ي در بخشهاي مدارك پزشكى در بيمارستان هاى تابعة دانشگاه علوم پزشكى ايران
  منصوره حسين مردي، فرخنده ملكي خيمه سرا

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *