مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مديريت سلامت « دوره 9، شماره 24

 1. رابطه متغيرهاي كلان اقتصادي با ميزان فروش بيمه نامه هاي درمان مكمل :1369 – 1382
  پوران رئيسي، حسين قادري، شيرين نصرت نژاد
 2. مديريت اطلاعات سلامت دربخش هاي اورژانس بيمارستان هاى تابعه دانشگاه علوم پزشكى اصفهان
  ناهيد توكلي، محمد حسين يارمحمديان، سيما عجمي، اكبر حسن زاده
 3. محاسبه هزينه تمام شده آموزش دانشجويان مقاطع تحصيلي مختلف در دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران به روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) در سال تحصيلي 86-1385
  فربد عبادي فرد آذر، حسن ابوالقاسم گرجي، محمد هاديان، عليرضا محبوب اهري
 4. طراحي الگوي مديريَت اطلاعات بهداشتي در مراكز سالمندان ايران،1385
  اباذر حاجوي، ليلا قلي پور، حميد حقاني
 5. اثر مخارج بهداشتى بر رشد اقتصادى كشور ايران طى سال هاى 1383-1358
  محمد هاديان، سعيد شجاعي، داوود رجب زاده
 6. بررسي نياز هاي انگيزشي پرستاران بيمارستان هاي آموزشي منتخب دانشگاه علوم پزشكي بر اساس سلسله مراتب نيازهاي مازلو (1385)
  علي كشتكاران، عرفان خوارزمي، صديقه يوسفي
 7. تاثير عوامل كاهنده انگيزه بر عملكرد شغلي مديران دردانشگاه علوم پزشكى اصفهان
  بهرام رنجبريان، طاهره علوي نائيني
 8. مطالعه مهارت هاى مديريَت زمان به وسيله مديران دانشگاه علوم پزشكى اردبيل
  علي محمديان، سيف اله جهانگيري، عباس نقي زاده باقي، فرهاد پورفرضي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *