مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پزشكي قانوني « دوره 13، شماره 45

 1. مطالعه اپيدميولوژي بيماري سل (TB)در زندان هاي كشور در 6 ماهه اول
  سيد محمد جواد حسيني، سعيد مروتى، محمد حسن قديانى، رضا رنجبر، مرضيه فرنيا
 2. بررسي رابطه بين يافته هاي باليني و نتايج پاتولوژي در آپانديسيت حاد كودكان در بيمارستان حضرت علي اصغر (ع)
  صلاح الدين دلشاد، شكر الله يوسفى
 3. عوامل پيش بيني كننده تراكئوستومي در جراحي قلب باز
  فريدون سبزى، حسن تيمورى
 4. بررسي نگرش روانپزشكان نسبت به پوشش روانپزشك و نحوه خطاب به بيماران
  يوسف سمناني، حميد رضا شاهپوري
 5. مقايسه كارايي گروه هاي اصلي و فرعي خوني با DNA Typing در رد رابطه پدر- فرزندي
  عليرضا صبوري، حميده يادگاري
 6. علايم فيزيكي ناشي از خشونت عليه زنان و شدت آن در زنان مراجعه كننده به مركز پزشكي قانوني تهران در سال 1382
  شهلا نجفي دولت آباد، مريم حسين زاده
 7. بررسي رعايت حقوق بيمار از ديدگاه پرستاران شاغل در بيمارستانهاي شهر يزد
  خديجه نصيرياني، فرحناز فرنيا، فاطمه نصيرياني
 8. برق گرفتگي و عوارض ناشي از آن
  مهرزاد كياني، شبنم بزمي