مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پزشكي قانوني « دوره 14، شماره 50

 1. بررسي فراواني آسيب هاي سيستم شنوايي در مصدومين انفجار بقاياي مهمات جنگي در استان ايلام
  پيمان آستركي، عباداله فلاحي، سهيلا نريماني، مريم احدي
 2. مقايسه كارآيي الكل سنج تنفسي با روش گازكروماتوگرافي در مظنونين به شرب خمر در پزشكي قانوني خراسان
  آريا حجازي، عليرضا تيمچه حريري، ناصر وحدتي
 3. بررسي موارد قصور در مراقبت هاي اورژانسي از بيماران مبتلا به ضربه مغزي مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان ولي عصر(عج) شهر اراك در سال 1384
  سليمان زند، حميدرضا ابراهيمي فخار
 4. رابطه فرسودگي شغلي با سلامت عمومي قضات و دادياران شاغل در مراجع قضايي شهر تهران
  سيد مهدي صابري، سيد شهاب الدين صدر، محمد حسن قدياني، سيده منور يزدي، فرشاد بهاري، حسين شاهمرادي
 5. يافته هاي اتوپسي ساقه مغز در تروماي سر و مقايسه آن با يافته هاي سي تي اسكن در بخش تروماي مغز بيمارستان امام خميني تبريز
  بهرام صمدي راد، علي زينلي، مسلم شاكري باويل، فريدون اشرفيان بناب
 6. رابطه متغيرهاي هواشناسي با خشونت و بستري بيماران روان پزشكي در شهر مشهد
  محمدرضا فياضي بردبار، علي طلايي، آريا حجازي، مهدي طالبي، لاله كوهستاني، علي اكبر ثمري
 7. بررسي نگرش پزشكان نسبت به اهداي عضو و ميزان آگاهي از قوانين و مقررات و روند انجام آن در مرگ مغزي
  مسعود قادي پاشا، يدالله نيكيان، محمد صالحي، زهره تاج‌الديني
 8. گزارش يك مورد مرگ ناگهاني ناشي از پارگي آنوريسم ديسكانت آئورت در بيمار مبتلا به نوروفيبروماتوز تيپ يك
  فردين مرداني، سپيده امشاسهند

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *