مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » شنوايي شناسي، مجله دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران « دوره 17، شماره 2

 1. بررسي تغييرات آستانه پتانسيل عمل مركب الكتريكي طي سه ماه بعد از دريافت پروتز در كودكان كاشت حلزون شده
  عليرضا پورجاويد، منصوره عادل قهرمان، حسام الدين امام جمعه، مهين صدايي، محمد فرهادي، احمد دانشي، مسعود متصدي زرندي، فرزاد موبدشاهي، پروانه عباسعلي پور كبيرره
 2. مقايسه پاسخ هاي شنوايي ساقه مغز در افراد مبتلا به وزوز ناشي از نويز و افراد بدون وزوز
  قاسم محمدخاني، معصومه روزبهاني، الهه ذوقي، جميله فتاحي، سقراط فقيه زاده
 3. مقايسه ميزان اثر انسداد در افراد با شنوايي هنجار با استفاده از دو روش بينگ و ارزيابي گوش واقعي
  ميمنه جعفري، نريمان رهبر، سيد جلال ثامني، محمدرضا كيهاني
 4. بررسي تأثير واكداري بر شاخص هاي فضاي توليد هم خوان ها
  آرش بهلولي، زهرا آقا رسولي، فرهاد ترابي نژاد، محمدرضا كيهاني
 5. مقايسه ميانگين آستانه هاي حاصل از آزمون پاسخ هاي پايدار شنوايي در بزرگسالان مبتلا به وزوز ذهني ايديوپاتيك و افراد هنجار در فركانس هاي مدولاسيون 20 و 40 هرتز
  زهرا قاسم احمد، سعيد فراهاني، سعيد محموديان، سقراط فقيهزاده
 6. ساختار سازه اي واكه هاي زبان فارسي در دانش آموزان 7 تا 9 ساله عادي و مبتلا به افت شنوايي متوسط و شديد شهر اصفهان
  فرانك صالحي، اكبر بهرامي، جمشيد پورقريب، فرهاد ترابي نژاد، محمد كمالي
 7. طراحي و ساخت آزمون غربالگري تشخيص اختلال در خواندن در پايه هاي اول تا پنجم دانش آموزان مقطع ابتدايي در شهر اصفهان
  بيژن شفيعي، سميرا توكل، ليلا علي نيا، محمد رضا مراثي، ليلا صداقتي، رقيه فروغي
 8. گزارش يك مورد آنمي فانكوني با افت شنوايي عميق دو طرفه
  سيد موسي صدر حسيني، شهناز علمداري، اعظم علمداري، ليلا مشعلي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *