مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پژوهش پرستاري ايران « دوره 3، شماره 8-9

 1. ديدگاه بيماران در مورد رعايت استقلال آنان طى مراقبتهاى پرستارى در بيمارستا نهاى وابسته به دانشگاه علوم پزشكى تبريز
  آزاد رحماني، اكرم قهرمانيان، عليرضا محجل اقدم، عاطفه ا… بخشيان
 2. راهبردهاى توسعه عملكرد مبتنى بر تحقيق در پرستاري: يك مطالعه مرورى
  ندا مهرداد، مهوش صلصالي
 3. كيفيت زندگى كارى و بهره ورى پرستاران بالين و ارتباط آ نها با يكديگر
  ناهيد دهقان نيري، تهمينه صالحي، احمدعلي اسدي نوقابي
 4. كيفيت زندگى عمومى و اختصاصى مبتلايان به بيمار يهاى ايسكمى قلب شهر كاشان
  محسن تقدسي، حميدرضا گيلاسي
 5. عوامل موثر بر فرسودگى شغلى پرستاران شاغل در بيمارستانهاى خصوصى منتخب شهر تهران
  رضا مسعودي، شهرام اعتمادي فر، سيد محمد افضلي، فريدون خيري، علي حسن پور دهكردي
 6. تاثير بكارگيرى مدل بهينه سازي فرهنگ سازماني آموزش بيمار بر اضطراب و رضايتمندى بيماران مبتلا به اختلالات عروق كرونر
  منصوره فراهاني اشقلي، عيسي محمدي، فضل ا… احمدي، محمد ملكي، ابراهيم حاجي زاده
 7. در حاشيه ماندن ارتباط بين فردي: تجربه پرستاران و والدين از ارتباط در بخشهاي كودكان
  فرشته آيين، فاطمه الحاني، عيسي محمدي، انوشيروان كاظم نژاد
 8. مشكلات به كارگيري روشهاي غير دارويى كنترل درد در كودكان توسط پرستاران
  فريبا پرويزي، فاطمه الحاني، ناهيد عافبتي
 9. موانع اجراي سبك مديريت مشاركتي در واحدهاي پرستاري بيمارستان هاي آموزشي شهر اراك
  زهره قمري زارع، منيره انوشه
 10. تأثير ارزيابى درونى بر ارتقاى كيفيت آموزشى و پژوهشي
  اميرحسين كيذوري، محمدعلي حسيني، مسعود فلاحي