مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان « دوره 13، شماره 2

 1. بررسي ارتباط ضخامت لايه انتيما مديا شريان كاروتيد مشترك و ريسك فاكتورهاي خطر قلبي عروقي در بيماران همودياليزي مزمن
  حميدرضا سامي مقام، سيدحسن مصطفوي، فروغ خردمند، شافعي رحيمي
 2. مطالعه سرواپيدميولوژيك HTLV در مبتلايان به تالاسمي، هموفيلي و همودياليزي استان هرمزگان
  فرشيد عابدي، مجيد ياوريان، آرش شكيب زاده، بهمن خلوتي، اميرحسن اسدي
 3. ارتباط ژنهاي CagA، VacA، UreAB باكتري هليكوباكترپيلوري با بيماريهاي زخم‌دار و بدون زخم معده
  شهره فرشاد، عزيز ژاپوني، مهدي كلاني
 4. تأثير كاربرد پوستي روغن آفتابگردان بر سطح تر يگليسيريد و كلسترول سرم در نوزادان نارس
  فاطمه صفدريان، امير رضا حسيني
 5. بررسي مقايسه‌اي خاصيت ضدميكروبي سه نوع محلول شستشودهنده كانال ريشه بر انتروكوكوس فكاليس در شرايط In vitro
  زهره آهنگري، محمد سميعي، محمدامين يلمه، هديه كوصدقي
 6. باكتري‌ها و قارچ‌هاي جداسازي شده از هواي جزيره قشم
  بابك براتي، محمد قهري، رحيم سروري
 7. مقايسه روشهاي مقابله‌اي در افراد اقدام‌كننده به خودكشي با افرادي كه سابقه اقدام به خودكشي نداشته‌اند در مددجويان مراجعه‌كننده به بيمارستان شهيدفقيهي شيراز در سال 1386
  فريدون جهانگير، محمد رفيع بذر افشان، عليرضا زنگويي، طاهره رئيسي
 8. تأثير آموزش قبل از ترخيص به مادران نوزادان نارس بر پيگيري معاينات بينايي،شنوايي و مغزي
  افسانه ارزاني، سيما محمد خان كرمانشاهي، يداله زاهد پاشا، ايرج محمد زاده
 9. Multiple Myocardial Bridge در يك خانم 59 ساله: گزارش يك مورد
  احمد نور عبدي، شافعي رحيمي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *