مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه « دوره 4، شماره 2

 1. مطالعه سرولوژيكي عفونت هليكو باكترپيلوري به روش اليزا (Elisa) جهت آنتي بادي هاي IgA, IgG, IgMدر مراجعه كننده گان دانشگاه علوم پزشكي اروميه
  شهره افشار ياوري، محمد حسن خادم انصاري، زهرا يكتا
 2. بررسي اثر بخشي آموزش پيشگيري از هپاتيت B در زنان باردار ساكن پايگاههاي جمعيتي شهر اروميه به منظور ارتقاء سلامت خانواده
  جميله اميرزاده، نوريه اميرزاده، منصوره وظيفه اصل
 3. بررسي وضعيت مراقبتي بهداشتي سالمندان كم توان ساكن در منطقه 13 شهرداري تهران و مشكلات مراقبان آن ها
  حسين جعفري زاده، سادات سيد باقر مداح، كيان نوروزي، مهدي رهگذر
 4. مقايسه ميزان افسردگي و استرس شغلي در پرستاران بخش هاي روانپزشكي و غير روانپزشكي و گروه كارمندان
  رحيم يوسفي، كوروش نامداري، الهام ادهميان
 5. بررسي تاثير مشاوره بر سلامت روان زنان حامله مراجعه كننده به مراكز بهداشتي شهر اروميه
  فاطمه مقدم تبريزي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *