مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه « دوره 4، شماره 4

 1. بررسي شيوع عفونت هليكوباكترپيلوري در كودكان با روش اليزا بر روي مدفوع در شهرستان سنندج
  نوريه اميرزاده ، جميله اميرزاده ، جليل اميرزاده
 2. بررسي ميزان سازگاري بيماران نارسايي قلب با مشكلات ناشي از بيماري در مركز آموزشي – درماني طالقاني شهر اروميه
  حميده خليل زاده ، ژاله نانبخش، مهرآذر يعقوبي
 3. چگونگي رعايت اصول ايمني در پيشگيري از بيماري هاي شغلي كادر پرستاري شاغل در بيمارستان هاي شهر نيشابور
  غلامرضا محمدي،مسعود زارع
 4. بررسي ميزان استرس كاركنان پرستاري و رابطه آن با برخي از خصوصيات دموگرافيك ايشان در بيمارستان هاي وابسته به شبكه بهداشت و درمان شهرستان نيشابور
  سيد مجيد وفايي، مهري سادات حسيني، راضيه فروتن، نرجس سيدحسيني
 5. مطالعه تاثيرورزش پياده روي بر ميزان چربي هاي سرم خون مددجويان مبتلا به هيپركلسترولمي
  زينت محبي نوبندگاني، اكرم مرباغي، جانمحمد ملك زاده، شهلا نجفي دولت آباد

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *