مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه « دوره 5، شماره 3

 1. بررسي تاثير كارگاه آموزشي حقوق بيمار براي ماماها بر ميزان رعايت حقوق از ديدگاه زنان زايمان كرده
  رقيه بايرامي، محمد زكريا پزشكي، مرضيه ابراهيمي
 2. بررسي ميزان شيوع آلودگي هاي انگلي روده اي در كاركنان مراكز توانبخشي دولتي و خصوصي اروميه
  افشين برازش، خسرو حضرتي تپه، حبيب محمدزاده، شهلا خشاوه
 3. مقايسه و بررسي تاثير درمان هاي هورموني در زنان نابارور بر شاخص هاي پريودنتال 85 – 1384
  فريده حقيقتي، سولماز شريعت، عاطفه مستوفي
 4. بررسي فاكتورهاي موثر در شيوع سوء رفتار و غفلت دوران كودكي در دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي در سال1385
  نيره سلماني، سيده وحيده حسيني، فضل الله احمدي
 5. بررسي عادات تغذيه اي در دانش آموزان دبيرستان هاي دولتي و مقايسه آن با هرم راهنماي غذايي
  رقيه صديفي
 6. بررسي شيوع هپاتيت ب و عوامل موثر بر آن در زنان باردار مراجعه كننده به آزمايشگاه مركز بهداشت شهرستان بناب، 1385
  مژگان ميرغفوروند، سيد حسن منتظم، اعظم رفيعي
 7. بررسي تأثير آموزش بر ميزان رضايت از زندگي زناشويي در زنان تحت عمل هيستركتومي در بيمارستان هاي منتخب شهر اروميه در سال
  مهين نصرتي، عليرضا رحماني، فخرالسادات نقيبي، علويه رضوي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *