مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علوم پزشكي مدرس « دوره 9، شماره 1

 1. بررسي اثر رقابت درون‌گونه‌اي براي غذا و فضا، روي شاخصهاي زيست‌شناخت آنوفل استفنسي(Anopheles stephensi (Dip:Culicidae در شرايط آزمايشگاه
  عليرضا بلندنظر، محمدسعيد داير، عزت‌الدين جواديان، عليه موسوي
 2. كلون سازي، تعيين ترادف و بيان ژن Core ويروس هپاتيت C جدا شده از يك بيمار ايراني مبتلا به هپاتيت مزمن
  نسرين راستگو، علي كرمي، فرزانه صباحي
 3. تشخيص حضور فعال انگل توكسوپلاسما گونديي در اندامهاي مختلف بدن رت پس از آلودگي تجربي با سويه RH
  فرشته زارع، عبدالحسين دليمي‌اصل، فاطمه غفاري‌فر
 4. بررسي ارتباط بين الل‌هاي ژن HLA-DQB1 با بيماري روماتوئيدآرتريتيس در جمعيت استان خراسان
  فرناز شجاع‌طاهري، مجيد صادقي‌زاده، جليل توكل‌افشاري
 5. شناسايي و تشخيص گونه‌هاي شايع مالاسزيا در ايران با استفاده از روشRCR-RFLP
  معصومه شمس، سعيد امانلو، مهدي فروزنده مقدم، حسن ميرزاحسيني
 6. اثر دوركنندگي روغن چريش بر روي سوسكهاي مولد درماتيت خطي جنس(Paederus senso lato (Col: Staphylinidae
  داريوش غفاري،، سياوش تيرگري، عليه موسوي ايوانكي
 7. شيوع عفونت ادراري در كودكان 7 ساله شهر بيرجند: غربالگري عفونت ادراري در كودكان قبل از ورود به مدرسه؟
  آزيتا فشار‌كي‌ نيا، فاطمه طاهري، سيد عليرضا سعادت‌جو
 8. ارزيابي فعاليت ماكروفاژها و نوتروفيل‌هاي آلوده به كانديدا آلبيكنس رت‌هاي ديابتيك در محيط كشت
  مريم مقتدايي، احمد زواران حسيني، محمدحسين يادگاري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *