مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده پرستاري و مامايي مشهد « دوره 4، شماره 11-12

 1. عوامل مرتبط با قطع شيردهي در مادران داراي شير خوار زير يكسال در استان خراسان در سال 1376
  طلعت خديوزاده، محمد جواد پريزاده
 2. آگاهي، نگرش و عملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر زاهدان در مورد پاپ اسمير و سرطان دهانه رحم
  فرنوش خجسته، پوري هوشمند
 3. نگرش مردان شاغل در مراكز بهداشتي درماني شهر مشهد در مورد مشاركت مردان در برنامه هاي بهداشت باروري، سال 1381
  مريم سادات كاوه طباطبايي، مهين تفضلي
 4. روايي آزمايش كامل ادرار در تشخيص با كتريوري بدون علامت در دوران بارداري
  سيما مجاهدي رضائيان، حسن برادران، معصومه كردي
 5. مدت زمان مناسب قرار دادن دماسنج جيوه اي در زير بغل و داخل مقعد جهت اندازه گيري دماي بدن شير خواران
  حامد مرتضوي، محمدرضا آرمات، حميد توكلي قوچاني
 6. نقش خانواده در بروز بزهكاري در نوجوانان 14-11 ساله كانون اصلاح و تربيت شهر مشهد، سال 1376
  اشرف مظلومي
 7. فراواني زخم بستر و عوامل مستعد كننده آن در بيماران بستري در بخشهاي داخلي، جراحي و اورتوپدي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در سال هاي 79- 1378
  محبوبه مقارئي، ناهيد صنايعي
 8. عوامل موثر در استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري در بين زنان واجد شرايط شهر زاهدان سال 1378
  زهرا مودي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *