مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه ژنتيك در هزاره سوم « دوره 5، شماره 2

 1. مطالعه ارتباط آتاكسي نخاعي-مخچه‌اي و آسيب‌هاي موجود در ژنوم ميتوكندري
  سپيده صفايي، مسعود هوشمند، مهدي شفا شريعت پناهي، مريم رستمي، معصومه دهقان، طيبه مجيدي‌زاده
 2. فراواني جهش‌هاي ژن PTEN/MMAC1 در سرطان تك‌گير پستان
  ايثار نصيري، منوچهر توسلي، مهري فقيهي
 3. بررسي مرگ‌ومير جنيني و نسبت جنسي فرزندان كارگران معادن سرب و كارگاه‌هاي رنگرزي
  حميد پور جعفري، صغري ربيعي، بيتا پورجعفري
 4. مروري بر مشاوره ژنتيك در سقط، سقط مكرر و مرده‌زايي
  يوسف شفقتي
 5. ژنتيك اختلالات كانال يوني در بيماري‌هاي اعصاب كودكان
  سيد حسن تنكابني
 6. خلاصه اي بر اصول مهندسي بافت
  كامران قائدي، شهناز رضوي، مهناز زهرايي پور، مهديه حسن جاني، سميرا قبادزاده، سارا داوري، مريم ميرحسيني
 7. اساس و كاربرد سيستم دوگانه در مخمر
  ايرج نحوي، كامران قائدي، مريم عباسي ديناني
 8. مباني سلولي و مولكولي تأثير عوامل محيطي تنش‌زا بر عملكرد سيستم ايمني
  معصومه حقي بقا، سميرا واعظي، عبدالرضا اسماعيل‌زاده
 9. نشانگان اليس-وان‌كرولد همراه با ناشنوايي حسي-عصبي دو طرفه: گزارش مورد و مرور مقالات
  بيتا بزرگمهر، فريبا افروزان، واله هادوي، محمدحسن كريمي‌نژاد

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *