مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله ديابت و ليپيد ايران « دوره 9، شماره 2

 1. نقش پرستار در مراقبت از ديابت
  مريم پيماني، عذرا طباطبايي-ملاذي، محمد پژوهي
 2. بررسي همراهي پلي‌مورفيسم‌هاي ژن آديپونكتين با متغيرهاي تن‌سنجي و فشارخون برحسب جنس در يك جمعيت ايراني
  عذرا طباطبايي-ملاذي، شيرين حسني-رنجبر، مهسا محمدآملي، رامين حشمت، محمدعلي سجادي، پريسا بالايي، ابراهيم رضازاده، پروين اميري، مهسا نمك‌چيان، جواد توكلي-بزاز، باقر لاريجاني
 3. بررسي همراهي چند شكلي پروموتر ژن رزيستين با ديابت نوع 2
  سلاله امامقلي پور، آرش حسين نژاد، اعظم نجم افشار، مظاهر رحماني، باقر لاريجاني
 4. اثر عصاره تام و فراكسيون هاي هيدرومتانولي حاصل از چاي سياه ايراني بر استرس اكسيداتيو در رت‌هاي ديابتي نوع 1
  بيت‌الله علي‌پور، عباس دل‌اذر، عليرضا استادرحيمي، سرور عليپور-آژيري، مهران مسكري
 5. ارتباط پلي مورفيسم ژن آديپونكتين با بيماري عروق كرونر در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2
  عليرضا استقامتي، نسرين منصورنيا، منوچهر نخجواني، محمدعلي منصورنيا، عبدالرحيم نيك ضمير، عباس يوسفي‌زاده، رضا صفري
 6. مقايسه ديدگاه هاي بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 با كاركنان تخصصي ديابت در مورد عوامل موثر بر خود مراقبتي: مطالعه كيفي
  الهام شكيبازاده، باقر لاريجاني، آرش رشيديان، داود شجاعي‌زاده، محمدحسين فروزانفر
 7. كيفيت زندگي و ابعاد آن در بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت دانشگاه علوم پزشكي تبريز، سال 1386
  حميدرضاحريريان، سيما مقدسيان، علي آقاجانلو
 8. بررسي اثرات آنتي‌اكسيداتيو Semelil (آنژي پارس) در بيماران ديابتي؛ يك كارآزمايي باليني دوسوكور
  محبوبه همت‌آبادي، سميه بخشايشي، محمد عبداللهي، رامين حشمت، غزل خوشه‌چين، اميد عظيم عراقي، باقر لاريجاني
 9. بررسي تاثير عصاره چاي سبز بر شاخص‌هاي واگردش استخوان با كارآزمايي باليني دو سوكور كنترل شده با دارونما در بيماران ديابتي
  آرش حسين‌نژاد، خديجه ميرزايي، محمدجواد حسين‌زاده، مهرداد كريمي، نازيلا جعفري، اعظم نجم‌افشار، مظاهر رحماني، باقر لاريجاني
 10. ارتباط بين ميزان روي سرم با فاكتورهاي التهابي و كنترل قند خون در زنان يائسه مبتلا به ديابت نوع 2
  مريم تقدير، سيدابوالقاسم جزايري، هاله صدرزاده يگانه، مجتبي سپندي، مهكامه عاشورپور، فريبا فاتحي، محمود جلالي
 11. ارزيابي روايي نسبي و پايايي پرسشنامه بسامد مصرف غذايي براي بررسي دريافت‌هاي مواد مغذي: مطالعه قند و ليپيد تهران
  پروين ميرميران، فيروزه حسيني اصفهاني، فريدون عزيزي
 12. بررسي ميزان شيوع فشارخون در كودكان دبستاني شهر رفسنجان، سال 1387
  زينت سالم