مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله راهبردهاي آموزش « دوره 2، شماره 4

 1. تاثير آزمون گروهى بر ماندگارى اطلاعات
  شقايق حق جوي جوانمرد، اطهر اميد
 2. اعتبار پيش بين معدل ديپلم در پيشرفت تحصيلى
  اسماعيل فخاريان، زهرا تقربي، فخرالسادات ميرحسيني، سيداصغر رسولي نژاد، حسين اكبري، حسين عاملي
 3. اهميت آموزش بالينى در پرستاري
  محسن ملاهادي
 4. آشنايى با روش تدريس سخنراني
  هادي گل افروز شهري، مرتضي خاقاني زاده
 5. آموزش مبتنى بر فناورى اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالي
  مهران فرج اللهي، ناهيد ظريف صنايعي
 6. آموزش به شيوه چندرسانه اي
  علي عسگري، مرتضي خاقاني زاده
 7. ارزشيابى به وسيله آزمون هاى چندگزينه اي
  محسن ملاهادي
 8. تدريس در گروه هاى كوچك (بحث گروهى)
  محمد ملكوتي