مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تبريز « دوره 3، شماره 11

 1. ارزش پيشگويي كننده نسبت كلسيم به كراتينين ادرار و آزمون تغيير وضعيت در تشخيص زودرس پره اكلامپسي
  فهيمه صحتي شفائي، نيلوفر ستارزاده، آزيتا فتح نژاد كاظمي، مهرانگيز ابراهيمي ممقاني
 2. عوامل خطر خشونت رواني عليه زنان باردار و ارتباط آن با برخي پيامد هاي بارداري در مراجعين به بيمارستان هاي آموزشي شهر تبريز
  نيلوفر ستارزاده، رقيه خدايي، جليل باباپور
 3. مقايسه طول مدت فتوتراپي بدنبال تغذيه تروفيك زود هنگام و تاخيري در نوزاد نارس با وزن بسيار كم
  اكرم سلاخ نيك نژاد، نيلوفر ستارزاد، فضيله بشر هاشمي، مرتضي قوجازاده
 4. تأثير آموزش برنامه توانمندسازي بر اداره ابعاد رواني اجتماعي بيماران ديابتي
  وحيد زمان زاده، آلهه سيد رسولي، فرانك جبارزاده تبريزي
 5. روش خزيدن نوزاد به سينه مادر
  مهين كمالي فرد، نازي كريمي، محمد حيدرزاده، فاطمه رنجبر كوچكسرايي، اصغرمحمدپور اصل
 6. عملكرد زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي تبريز در زمينه انجام خودآزمايي پستان
  عزيزه فرشباف خليلي، مهناز شهنازي، عاطفه قهوه چي، نير جعفريلر
 7. كيفيت مستندات پرستاري در بخش هاي داخلي-جراحي مراكز آموزشي- درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تبريز
  عليرضا محجل اقدم، مدينه جاسمي، فرحناز عبدالله زاده، آزاد رحماني، وحيد زمان زاده، سامره اقتدار