مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان « دوره 14، شماره 4

 1. شناسايي موتاسيونهاي مرتبط با مقاومت به ايزونيازيد در مايكوباكتريوم توبركلو‌زيس بيماران مسلول با استفاده از روش PCR-RFLP و MAS PCR
  فريده دين محمدي، پريسا فرنيا، عليرضا بيگلري، مهدي كاظم پور، رشيد رمضان زاده، محمد رضا مسجدي، علي اكبر ولايتي
 2. مقايسه فنتانيل جلدي با مورفين وريدي براي كنترل درد بعد از جراحي قفسه سينه
  عليرضا بامشكي، مهريار اقوي گيلاني، قاسم سلطاني، ناهيد زيرك
 3. اثر تمرين مقاومتي عضلات ميان تنه بر تغييرات تركيب بدن و ليپيدهاي سرم دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
  ظاهر اعتماد، نادر اسماعيل نسب
 4. بررسي تنوع ژنتيكي سويه‌هاي مايكوباكتريوم توبركلوزيس جدا شده از بيمارستان مسيح دانشوري تهران با استفاده از تكنيك MIRU –VNTR
  مهدي جعفريان، پريسا فرنيا، محمد كارگر، مويد آغالي ميرزا، رشيد رمضان زاده، مجتبي احمدي، محمد رضا مسجدي، علي اكبر ولايتي
 5. بررسي عوامل مؤثر در رضامندي زناشويي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج
  عطا شاكريان
 6. ميزان دانش و بكارگيري روش پيشگيري اورژانسي از بارداري در زنان متأهل شهر سنندج در سال 87-1386
  كامبيز ذهني، شهريار محمودي
 7. بررسي نقش جهش هاي ژن BRCA1 در سرطان پستان تك گير در شهر كرمانشاه
  سمر قربانپور، علي بيدمشكي پور، محمد حسين مير مومني، صديقه خزاعي
 8. ارزيابي شيوع جهش‌هاي A2143G، A2142G و A2142C در ايجاد مقاومت به كلاريترومايسين در سويه‌هاي هليكوباكتر پيلوري جدا شده از استان چهارمحال و بختياري
  محمد كارگر، مريم باقرنژاد، عباس دوستي
 9. ارزيابي اثرات زيست محيطي احداث كارخانه كمپوست سنندج
  نظام ميرزايي، جعفر نوري، امير جسين محوي، مسعود يونسيان، افشين ملكي
 10. بررسي اثر بخشي طرح تايم (غني سازي ازدواج) بر رضايت زناشويي زوج‌هاي دانشجو
  زهره عدالتي شاطري، حميد رضا آقا محمديان شعر باف، مرتضي مدرس غروي، حسين حسن آبادي
 11. بررسي و مقايسه سطح اضطراب امتحان دانشجويان دانشكده‌هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كردستان و ارتباط آن با برخي مشخصات دموگرافيك در سال تحصيلي 87-1386
  زهرا حاتمي، مارلين اردلان