مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پژوهش پرستاري ايران « دوره 5، شماره 17

 1. علل مرگ و مير كودكان 59-1 ماهه شهرستان زابل
  عزيز شهركي، خانم مرجان مرداني، مريم عرب، زهره فيروزكوهي
 2. بررسى كيفيت زندگى و عوامل مرتبط با آن در بيماران ديابتى مراجعه‌كننده به مركز ديابت كاشان
  زهره وارث، ميترا زندي، نگين مسعودي علوي، ندا ميرزاباقري
 3. تعيين شيوع واريس پا در پرستاران و برخي عوامل مرتبط با آن
  سيدحميد شريف‌نيا، مصطفي قرباني، زهرا بهشتي
 4. موانع موجود بر سر راه مشاركت بين مؤسسات آموزشى و بالينى در پرستاري؛ يك مطالعه كيفي
  فاطمه حشمتي نبوي، زهره ونكي، عيسي محمدي
 5. مواجهه دانشجويان پرستارى دانشگاه علوم پزشكى زنجان با خشونت محل كار در محيط‌هاى باليني
  علي آقاجانلو، حميدرضا حريريان، منصور غفوري فرد
 6. آگاهى و عملكرد پرستاران نسبت به انجام معاينات دوره‌اى در سال 1388
  مهرداد آذربرين، بهرام سليماني
 7. تأثير افزايش جريان خون بر عوارض و كفايت دياليز در بيماران همودياليزي با كي تي وي پايين
  حسين شهدادي، مهين بدخش، نصرت اله مسينايي، مريم حيدري، مژگان رهنما
 8. اعتبارسنجى و تحليل عاملى تأييدى چند گروهى مقياس رضايت از زندگى در بين دانشجويان پرستارى و مامايي
  شهرام واحدي، فاطمه اسكندري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *