مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه پرستاري ايران « دوره 23، شماره 64

 1. عوامل خطر در مبتلايان به انفاركتوس ميوكارد بستري در بيمارستان فاطميه دانشگاه علوم پزشكي سمنان
  محمد رضا عسگري، فاطمه الحاني، منيره انوشه
 2. آگاهي, نگرش, عملكرد پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني تبريز در مورد كنترل عفونت هاي بيمارستاني
  عاطفه الله بخشيان، سيما مقدسيان، وحيد زمانزاده، كبري پرون، مريم الله بخشيان
 3. ميزان شيوع كم وزني نوزادان و عوامل مرتبط با آن
  معصومه دل آرام
 4. ارتباط بين كم خوني فقر آهن و بيماري ميگرن در بيماران مراجعه كننده به كلينيك مغز و اعصاب بيمارستان آيت اللهكاشاني دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
  زهرا كيواني، محمود ميرزايي، مهدي محمود زاده، شهرام اعتمادي فر، مجيد آويژگان، محمود رفيعيان
 5. باورهاي مذهبي دانشجويان پرستاري كارشناسي و ارتباط آن با ميزان اضطراب آنان
  طاهره گنجي، آغا فاطمه حسيني
 6. تاثير تمرينات تن آرامي بر اختلالات خواب سه ماهه سوم بارداري
  اقدس ملك زادگان، مريم مراد خاني، حسن عشايري، حميد حقاني
 7. تاثير آموزش قبل از لقاح بر آگاهي و محور كنترل سلامت در خصوص تغذيه مناسب (با تاكيد بر مصرف آهن و اسيد فوليك) در زنان مراجعه كننده به مراكز مشاوره قبل از ازدواج در منطقه غرب تهران
  فريده باستاني
 8. تأثير بازديد منزل بر تغذيه انحصاري با شير مادر در نوزادان مادران سزارين شده
  مريم سكاكي، مريم دانش كجوري، معصومه خيرخواه، آغا فاطمه جسيني