مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » سلامت و محيط – فصلنامه علمي پزوهشي انجمن علمي بهداشت محيط ايران « دوره 3، شماره 3

 1. حذف زايلن از جريان هواي آلوده با استفاده از فرايند ازن زني كاتاليزوري
  غلامرضا موسوي، علي خوانين، حميدرضا مكرمي
 2. امكان سنجي استفاده از دانه هاي مورينگا پرگرينا در مقايسه با آلوم و پلي آلومينيم كلرايد در تصفيه فاضلاب
  حسين بانژاد، وحيد يزداني، عليرضا رحماني، سهيل مهاجري، احسان عليايي
 3. حذف فتوكاتاليستي كروم شش ظرفيتي و نيكل دو ظرفيتي از محلول هاي آبي با استفاده از اشعه UV در حضور نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم
  مهدي شيرزاد سيبني، محمدتقي صمدي، عليرضا رحماني، عليرضا ختايي، مريم بردبار، محمدرضا سمرقندي
 4. تاثير فيلتر تند شني بر كارايي حذف فلزات مس و روي در حضور غلظت هاي متفاوت فسفات
  نواب دانشي، حسين بانژاد، رضا پيرتاج همداني، هوشنگ فرجي
 5. بررسي عملكرد نانوفيلتراسيون در حذف كروم 6 ظرفيتي از آب هاي حاوي سولفات
  سيد باقر مرتضوي، بهنام باريك بين، سيد غلامرضا موسوي
 6. پايش جيوه تجمع يافته در بافت‌هاي مختلف ماهي كپورنقره‌اي (Hypophthalmichthys molitrix) درياچه سد قشلاق سنندج
  مهدي خوشناموند، شهرام كبودوندپور، فرزاد غياثي
 7. تاثير دوره ويژه آموزش بهداشت بر آگاهي، نگرش و عملكرد متصديان تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي كرمانشاه
  مقداد پيرصاحب، علي الماسي، منصور رضايي
 8. بررسي قابليت حذف آرسنيك از آب با استفاده از فرايند انعقاد و شناورسازي با هواي محلول
  فردوس كرد مصطفي پور، ادريس بذرافشان، حسين كماني
 9. ارزيابي اثر امواج فراصوت بر سودوموناس آئروژينوزا و استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به آنتي بيوتيك جدا شده از محيط بيمارستان و مقايسه آنها با سويه هاي استاندارد
  عنايت الله كلانتر، افشين افشين ملكي، مينا خسروي، سپيده محمودي
 10. سنجش جيوه موجود در موي مادران شيرده وارتباط آن با متغيرهاي مصرف ماهي، تعداد دندان هاي پر شده با آمالگام، سن و محل زندگي
  نرجس اكاتي، عباس اسماعيلي ساري، سيد محمود قاسمپوري
 11. شناسايي كليفرم هاي كل و گوارشي و هتروتروف ها به روش ميكروبيولوژي وE.coli O157:H7 به روش هاي ايمنولوژيك و Real Time PCR در تصفيه خانه آب اصفهان
  پيمانه عطابخش، محمد مهدي امين، سيد حسين مرتضوي، مجيد ياران، عباس اخوان سپهي، اشرف السادات نوحي، محمد جلالي
 12. طراحي، ساخت و ارزيابي تله هاي الكترونيكي به منظور كنترل جمعيت موش ها
  محمدرضا مسعودي نژاد، محمد منشوري، مجتبي خطيبي