مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه « دوره 7، شماره 1

 1. تأثير كارگاه آموزشي پره ناتال به همراه مشاوره تلفني بر ميزان تبعيت از شيردهي انحصاري زنان نخست زا
  فريده باستاني، ليلي رحمت نژاد
 2. بررسي مقايسه اي شدت افسردگي در نوجوانان دختر و پسر
  زينب حبيب پور، اصغر شريفي
 3. رابطه سبك تفكر و كارآفريني مديران با سلامت سازماني كاركنان دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
  زهرا حقيقت جو، محمدرضا شفيق پور، عليرضا سلطاني، حميد انصاري، زينب حقيقت جو
 4. بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر ميزان آگاهي زوجين جوان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي اروميه به منظور مشاوره ازدواج
  حسن رفيعي، حسين جعفري زاده، حميده خليل زاده، نيره اشرف رضايي، بهروز محمدي
 5. موسيقي آشنا، درمان از نوعي ديگر براي اضطراب قبل از عمل جراحي
  ويدا طيبي
 6. بررسي روش هاي مقابله با استرس در معتادان در حال ترك مقيم در مراكز بازپروري شهر سنندج و كامياران
  نسرين علي رمايي، گلرخ مريدي، آرزو عاصمي
 7. تاثير اجراي آموزش مبتني بر دستاورد بر صلاحيت باليني دانشجويان پرستاري
  يوسف محمدپور، سوسن وليزاده، حسين حبيب زاده، كبري پرون، سيما لك ديزچي
 8. بررسي انتخاب نوع زايمان و عوامل مرتبط با آن در زنان شهرستان مرند
  رقيه نوري زاده، اصغر محمدپور، رباب كاظم پور، فاطمه باختري اقدم