مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان، فصلنامه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درماني زاهدان (طبيب شرق) « دوره 12، شماره 5

 1. اثرات حفاظتي عصاره الكلي كلاله زعفران در مقايسه با سيليمارين بر سميّت كبدي ريفامپين در موش صحرايي
  داريوش مهاجري، يوسف دوستار، علي رضايي، مهران مسگري عباسي
 2. مشكلات رفتاري در كودكان مبتلا به صرع تحت درمان با فنوباربيتال و فني تويين
  محسن جوادزاده، نورمحمد بخشاني، آيدا افغاني
 3. درمان تركيبي آونكس و داكسي سيكلين در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
  ناصر شرف الدين زاده، نسترن مجدي نسب، مجيد كيهاني فرد، ارمغان مروج آل علي
 4. اثرات افزودن فنتانيل به بوپيواكايين هيپربار در بي حسي نخاعي
  مينا جعفري جاويد، فرهاد حشمتي، ميرموسي آقداشي، عليرضا ماهوري، حيدر نوروزي نيا، رحمان عباسي وش، شهريار صانع
 5. تأثير طب فشاري در نقطه SP6 بر ميزان مصرف مسكن زنان در حال زايمان
  پريسا صمدي، مي نور لميعيان، رضا حشمت، سقراط فقيه زاده
 6. مقايسه اثر ترامادول هيدروكلرايد، سلكوكسيب و ايبوپروفن در كنترل درد پس از درمان كانال ريشه دندان
  اسحق علي صابري، سيد محسن حسيني گوشه، روح الله ميركهنوج، حسين انصاري
 7. اثربخشي آموزش “مكان كنترل” براساس رويكردِ شناختي بر اعتماد به نفس دانش آموزان
  ام البنين شيباني، مهناز اخوان تفتي
 8. ارتباط شاخص توده بدني قبل از بارداري و افزايش وزن دوران بارداري مادر با زايمان زودرس
  مريم نعمت اله زاده، سعيده ضيايي، انوشيروان كاظم نژاد