مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه « دوره 8، شماره 4

 1. ارتباط بين سلامت رواني و استفاده از شيوه هاي سازگاري در والدين كودكان مبتلا به تالاسمي و هموفيلي
  معصومه اكبربگلو، زينب حبيب پور
 2. تاثير ماساژ درماني بر كيفيت خواب زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس عضو انجمن ام اس اصفهان
  ساينا بحريني، سيد علي ناجي، رضا مناني، رضا بخردي
 3. بررسي رضايتمندي بيماران از كيفيت خدمات ارائه شده در بخش اورژانس بيمارستان هاي شهرستان هاي آبادان و خرمشهر در سال 1388
  نوراله طاهري، مالك فريدوني مقدم، بهمن چراغيان، صبريه خزني
 4. بررسي پوشش واكسيناسيون هپاتيت ب در كاركنان مراكز آموزشي – درماني شهر اروميه
  علي غلامي، ليلا موسوي جهرمي
 5. بررسي تاثير كسورات اعمال شده از سوي بيمه تامين اجتماعي بر حقوق مالي بيماران در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي كاشان
  مهتاب كرمي، رضا صفدري، مريم معيني
 6. تأثير مدل همكار آموزشي باليني بر پيامد يادگيري باليني دانشجويان پرستاري
  يوسف محمدپور، حميده خليل زاده، حسين حبيب زاده، سهيلا آهنگرزاده رضايي، داود رسولي
 7. عوامل پيشگوئي كننده استعمال دخانيات در دانش آموزان پسر دبيرستاني
  بابك معيني، حميد اله وردي پور
 8. پايايي و روايي پرسش نامه رضايت مندي مراجعين به واحدهاي بهداشتي درماني شهري
  حسين موسي زاده، علي صدقياني فر، تورج بني آدم
 9. بررسي مقايسه اي تأثير دوره هاي آموزشي كوتاه مدت حضوري و غيرحضوري بر توانمندسازي روان شناختي كاركنان
  ناصر ناستي زايي، مهديه هزاره مقدم
 10. ارايه فرم پيشنهادي گواهي فوت
  سهيلا آهنگرزاده رضايي
 11. راهكارهاي تحكيم بنيان خانواده
  حميده محدثي، محمد يوسفي اصل

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *