مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه « دوره 7، شماره 2

 1. تسكين درد در بخش هاي جراحي كودكان
  معصومه اكبربگلو، ليلا ولي زاده
 2. بررسي عوامل مرتبط با آگاهي و عملكرد بيماران مبتلا به سكته حاد قلبي در مواجه با علايم باليني منجر به بستري آن ها در بيمارستان هاي شهر اروميه
  معصومه اكبري، ميرحسين محمدزاده، محبوبه رجب پور، افسانه عظيم پور
 3. بررسي ارتباط خلق منفي و استرس درك شده با عوامل دموگرافيك در زنان مراجعه كننده به درمانگاه هاي تنظيم خانواده و متقاضي مصرف قرص هاي پيشگيري از بارداري
  فريده باستاني، لادن محمدي يگانه، ليلي رحمت تژاد
 4. فراواني و شدت افسردگي در دختران نوجوان دبيرستان هاي عادي دخترانه شهر خوي
  حميده پرتواعظم، ليلا مختاري، حبيبه پرتواعظم
 5. بررسي و نگرش كاركنان مراكز توانبخشي اروميه در مورد بيماري هاي انگلي و لزوم برنامه هاي آموزش در ارتقاء سلامت پرسنل و مددجويان
  خسرو حضرتي تپه، افشين برازش، حبيب محمدزاده، شهلا خشاوه
 6. ارزيابي كيفيت ارائه خدمات بيمه هاي اصلي و مكمل از ديدگاه بيماران بستري در بيمارستان هاي كاشان: 1386
  مهتاب كرمي، فرحناز صدوقي
 7. بررسي وضعيت سلامت رواني زنان با اقدام به خودسوزي بستري بخش سوختگي بيمارستان امام خميني (ره) اروميه
  ژاله نانبخش، حميده محدثي، فريبا نانبخش، پويا مظلومي
 8. بررسي هوش هيجاني دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اروميه بر حسب پاره اي از ويژگي هاي فردي و پيشرفت تحصيلي آن ها
  رويا ياوريان، هاله اعجاز

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *