مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي قم « دوره 4، شماره 3

 1. اثر مورفين خوراكي بر تكوين شبكه كروئيد و بطن چهارم جنين 14 روزه
  هدايت صحرايي، مهناز آذرنيا، حسين بهادران، مريم صالحي، معصومه كاظمي
 2. بررسي اثر فشار در نقطه سوم كانال كبدي بر كيفيت زندگي دختران مبتلا به ديسمنوره اوليه در مركز تربيت معلم تهران، سال 1387: كارآزمايي باليني تصادفي شده
  فاطمه بازرگاني پور، مي نور لمعيان، رضا حشمت، عبدالوهاب تقوي، سقراط فقيه زاده
 3. فراواني نشانگر‌هاي هپاتيتC ، Bو ويروس نقص ايمني انساني در بيماران تالاسمي ماژور استان قم، در سال 1386
  حميد سماك، حميد آزادگان قم، مصطفي بيطرفان
 4. بررسي كارآيي فرآيند الكتروكواگولاسيون در حذف سولفات از محيط‌هاي آبي
  امير حسين محوي، حسين جعفري منصوريان، احمد رجبي زاده
 5. اثر گيرنده‌هاي آدرنرژيك آلفا-2 هيپوكامپ پشتي بر يادگيري وابسته به وضعيت القا شده با WIN55,212-2
  مرتضي پيري، اعظم مشفق، شهربانو عريان، محمد رضا زرين دست
 6. شيوع فرسودگي شغلي در دانشجويان سال آخر پزشكي دانشگاه علوم پزشكي
  گودرز عكاشه، زهرا سپهر منش، افشين احمد وند
 7. گزارش يك مورد بي‌قراري و سردرد در ريكاوري به‌علت خونريزي زير آراكنوئيد بعد از عمل دكمپرسيون اربيت
  بابك كاوند
 8. پذيرنده‌هاي شبه ايمونوگلوبوليني سلول كشنده و ليگاندهاي آنها
  فرهاد شاهسوار، نادر تاجيك، كبري انتظامي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *