مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه « دوره 7، شماره 3

 1. بررسي سطح كيفيت زندگي مراقبين بيماران همودياليزي شهرستان خوي
  حسين حبيب زاده، حسين جعفري زاده، يوسف محمدپور، پرويز كياني ،خديجه لك، آرزو بهره چي
 2. بررسي مقايسه اي نتايج بارداري در مادران نوجوان و جوان مراجعه كننده به بيمارستان معتضدي كرمانشاه
  نگين رضاوند، مريم زنگنه، شهره ملك خسروي، منصور رضايي
 3. بررسي نظرات اعضاي هيات علمي درخصوص موانع تحقيق در دانشگاه علوم پزشكي اروميه در سال 83
  رضا سالم صافي، نيره اشرف رضايي، رامين سعادتيان، زهرا مشيري، ناصر شيخي، علي بني آدم
 4. بررسي ارتباط آگاهي مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر خوي با عملكردشان در مورد وضعيت تغذيه كودكان زير سه سال
  فاطمه صفر عليزاده، حميده پرتو اعظم، رقيه صديقي
 5. بررسي ميزان آلودگي ناشي از اشرشيا كلي، استافيلوكوكوس اورئوس، ليستريا منوسيتوژنز و سالمونلا در كره هاي سنتي در شهرستان اروميه
  حميدرضا فرخ اسلاملو، مهدي حامي، سيد شمس الدين اطهاري، بهادر حاجي محمدي، نيما حسيني جزني
 6. بررسي ميزان افسردگي در دانشجويان دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كاشان سال 1387
  مهتاب كرمي
 7. بررسي ميزان و انواع خشونت هاي اعمال شده عليه زنان و عوامل موثر بر آن
  مرجان مرداني حموله، هايده حيدري
 8. بررسي نتايج مداخلات پزشكي در مادران باردار مراجعه كننده به اورژانس زنان بيمارستان شهيد رجايي در سال 1387
  فريبا مينايي، محمدرضا نيكبخت، منوچهر سليميان، فاطمه سادات ميرحسيني، طيبه سادات شريعت زاده تكيه