مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي – درماني شهيد صدوقي يزد « دوره 18، شماره Suppl.1

 1. بررسي ميزان ماندگاري بر درمان در درمان نگهدارنده با متادون
  فاطمه حسيني، مجتبي ياسيني اردكاني، محمد حسين احمديه، محمد رضا وفايي نسب، گلرسته خلاصه زاده، قاسم دستجردي
 2. اثرات مسموميت مزمن با سرب بر رفتارهاي پرخطر در موش سوري
  گودرز صادقي هشجين، محمد دهرويه، حسين علي عرب، ليلي محمديار
 3. شيوع و عوامل مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
  خديجه دهقاني، اصغر زارع، حميده دهقاني، هاجر صدقي، زهرا پور موحد
 4. بررسي وضعيت مراحل تغيير ترك سيگار دركارمندان شهر خرم آباد
  سيد سعيد مظلومي، مريم دارايي، سيد مجتبي ياسيني اردكاني
 5. بررسي ميزان آگاهي دانش آموزان پسر دبيرستانهاي روستايي استان يزد از مواد مخدر
  زهرا پور موحد، سيد مجتبي ياسيني اردكاني، محمد حسين احمديه، خديجه دهقاني، زهره كلاني
 6. بررسي ميزان انگيزش تحصيلي و ارتباط آن با رفتارهاي پر خطر بهداشتي در دانشجويان پسر
  سيد سعيد مظلومي، محمد حسن احرامپوش، فرخ لقا ثروت، محسن عسكر شاهي
 7. اثر برنامه ي آموزشي جامعه محور پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر بر كاهش رفتارهاي پر خطر
  بهروز يزدانپناه، ميترا صفري، مهران يوسفي، پروين عنقا، محمد حبيبيان، كرامت اله زندي، همداد آرانپور
 8. بررسي شيوع كودك آزاري در وابستگان به مواد افيوني مراجعه كننده به كلينيك ترك اعتياد خود معرف شهر يزد
  گلرسته خلاصه زاده، نصرا… بشر دوست، نسترن احمدي، قاسم دستجردي
 9. بررسي بهداشت رواني و ارتباط آن با كيفيت زندگي در معتادين
  حميد حجتي، سودابه آلوستاني، گلبهار آخوندزاده، بهروز حيدري، سيد حميد شريف نيا
 10. بررسي تاثير داروي متادون بر كاهش رفتارهاي پرخطر
  قاسم دستجردي، وجيهه ابراهيمي دهشيري، گلرسته خلاصه زاده، فاطمه احساني
 11. بررسي رابطه ي بين شيوه هاي فرزند پروري والدين با ارتكاب نوجوان به رفتارهاي پرخطر بر اساس مقياس كلونينگر
  اقبال زارعي
 12. رابطه ي ويژگي هاي شخصيتي، سلامت روان و پرخاشگري با عادات رانندگي در رانندگان پر خطر
  ايرج شاكري نيا، مهري محمد پور
 13. مقايسه هوش معنوي و سلامت روان در افراد معتاد و غير معتاد
  صديقه معلمي، مهوش رقيبي، زهره سالاري درگي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *