مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي « دوره 8، شماره 2

 1. تحليل بقاي بيماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش و مقايسه ي آن در مدل هاي پارامتري و مدل كاكس
  محمودرضا قديمي، محمود محمودي، كاظم محمد، حجت زراعتي، مصطفي حسيني، محمود شيخ فتح الهي
 2. نتايج خودارزيابي كار آموزان پزشكي ، قبل و بعد از آموزش مهارت هاي پايه جراحي به روش آموزش ايستگاهي در مركز آموزش مهارت هاي باليني دانشگاه علوم پزشكي تهران در طي سال هاي 1383 تا 1387
  سيد منصور رضوي، سهيلا دبيران، مهدي پناه خواهي، سارا آصفي، قمر ذاكر شهرك
 3. تبيين تربيت جنسي دانش آموزان ايراني از ديدگاه مربيان بهداشت مدارس ابتدايي
  ناريا ابوالقاسمي، عفت السادات مرقاتي خويي، محمدحسين تقديسي
 4. مديريت پسماندهاي جامد پزشكي بيمارستان هاي شهرقم
  احمد جنيدي، محمد رضا جعفري پور، مهدي فرزادكيا
 5. ارتباط نا امني غذايي و برخي عوامل اجتماعي- اقتصادي خانوار با وضعيت نمـايه¬ي تـوده¬ي بدن (BMI) در زنان شهر دزفول
  سيده سارا حكيم، احمدرضا درستي، محمدرضا اشراقيان
 6. تاثير برنامه ي جامعه ي ايمن كاشمر بر كاهش آسيب ها و مقايسه آن با شهرهاي ديگر ايران
  محسن شمس، وفا رحيمي موقر
 7. آگاهي از حقوق بيمار و رعايت آن از ديدگاه بيمار: مطالعه اي در بيمارستان هاي دانشگاهي شهر تهران
  محمد عرب، اصغر زارعي، مصطفي حسيني
 8. ديدگاه نوين كنترل كانال يوني در بيماري مالتيپل اسكلروزيس با استفاده ازمدل آزمايشگاهي سلولي
  زهره زارعي قانع، عباس ميرشفيعي، عليرضا رضوي، عبدالفتاح صراف نژاد، نسترن عاليزاده، محمد رضا خرمي زاده

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *