مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان « دوره 15، شماره 3

 1. كاهش سطح گلوتامات در كورتكس و ناحيه كمري نخاع موش صحرايي: يك مكانيسم احتمالي اثر ماينوسايكلين در كاهش تحمل به اثرات ضددردي مورفين
  محسن اخگري، سيد مهدي طباطبايي، محمد قاسمي برومند، محمد آقازاده اميري
 2. بررسي جهش‌هاي ژن بتا گلوبين در بيماران تالاسمي با استفاده از روش PCR-SSCP
  محسن اخگري، سيد مهدي طباطبايي، محمد قاسمي برومند، محمد آقازاده اميري، عذرا رمضانخاني
 3. بررسي ميزان مواجهه شغلي كارگران با غبار آرد در كارخانه‌هاي آرد استان همدان
  محسن اخگري، سيد مهدي طباطبايي، محمد قاسمي برومند، محمد آقازاده اميري، عذرا رمضانخاني
 4. برهمكنش رسپتورهاي D2 دوپاميني و NMDA در هيپوكامپ پشتي موش صحرايي در تست اضطراب ماز بعلاوه اي شكل مرتفع
  محسن اخگري، سيد مهدي طباطبايي، محمد قاسمي برومند، محمد آقازاده اميري، عذرا رمضانخاني
 5. اثرات تك دوز گاباپنتين بر ميزان مصرف پروپوفول و رميفنتانيل در بيهوشي كامل داخل وريدي
  محسن اخگري، سيد مهدي طباطبايي، محمد قاسمي برومند، محمد آقازاده اميري، عذرا رمضانخاني
 6. شاخص‌هاي نابرابري در مرگ و مير مناطق روستايي استانهاي مختلف كشور روند تغييرات در سالهاي 1386 -1372
  محسن اخگري، سيد مهدي طباطبايي، محمد قاسمي برومند، محمد آقازاده اميري
 7. بررسي تأثير اعمال نيروي خارجي بر ميزان فعاليت عضلات اطراف شانه حين حركت push up
  محسن اخگري، سيد مهدي طباطبايي، محمد قاسمي برومند، محمد آقازاده اميري، عذرا رمضانخاني
 8. حذف فسفات از محيط مايي توسط رزين نانو ذرات آهن (ليواتيت FO36)
  محسن اخگري، سيد مهدي طباطبايي، محمد قاسمي برومند، محمد آقازاده اميري، عذرا رمضانخاني
 9. تحليل سري‌هاي زماني الكتروكارديوگرام سطحي قلب در بيماري فيبريلاسيون دهليزي
  محسن اخگري، سيد مهدي طباطبايي، محمد قاسمي برومند، محمد آقازاده اميري، عذرا رمضانخاني
 10. ارزيابي آلودگي شيميايي منابع آب زير زميني مناطق پايين دست محل دفن زباله شهر سنندج
  محسن اخگري، سيد مهدي طباطبايي، محمد قاسمي برومند، محمد آقازاده اميري
 11. بررسي ميزان شيوع عيوب انكساري در سنين و جنسيت مختلف در بيماران معاينه شده در كلينيك اپتومتري دانشكده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي سال 1387
  محسن اخگري، سيد مهدي طباطبايي، محمد قاسمي برومند، محمد آقازاده اميري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *