مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان « دوره 5، شماره 4

 1. بررسي ضدعفوني ماده قالب‌گيري پلي‌ اتر با محلول پراكسيد هيدروژن حاوي نقره
  فرحناز نجاتي دانش، كامران پوشنگ باقري، مجتبي شاه طوسي، محسن طلايي، اميد صوابي
 2. بررسي اثر نوع اتصال ايمپلنت – اباتمنت بر دقت قالب‌گيري به روش تري‌باز در ايمپلنت‌هاي با زواياي مختلف و با كاربرد دو نوع ماده قالب‌گيري
  كاوه سيدان، حسن سازگارا، سميرا سامي كرماني، مهدي جوان، ساغر هرندي
 3. بررسي سطح كورتيزول بزاق در بيماران با زخم هاي آفتي عود كننده دهان در دوره‌هاي زخمي و بهبودي كامل
  پريچهر غلياني، عاطفه توانگر، فائزه خزيمه
 4. بررسي تغييرات اصطكاك براكت استيل بر روي سيم استيل
  شيوا علوي، زهره طباطبائي
 5. بررسي اثر كازئين فسفوپپتيد آمورفوس كلسيم فسفات بر اتريشن مينا در محيط اسيدي
  مريم غفورنيا، مريم حاج‌نوروزعلي تهراني، پوران صميمي، اميد صوابي، مصطفي رضايي‌فر
 6. بررسي بافت‌شناسي اثر تزريق خون اتولوگ بر مفصل
  سيد مهدي قريشيان، سيد محمد رضوي، شهروز مؤمني
 7. مروري بر عوامل مؤثر بر استحكام اتصال دندان‌هاي مصنوعي به رزين آكريلي پايه پروتزهاي متحرك
  رامين مشرف
 8. گزارش يك مورد نادر شوانوماي دهاني
  حميد پورصادقي، سيد محمد رضوي