مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه « دوره 8، شماره 1

 1. بررسي تاثير بيماري آسم بر عملكرد مبتلايان
  ماندانا آرش، مهناز شوقي، منصوره تجويدي
 2. بررسي تاثير روغن زيتون بر استرياي بارداري در سه ماهه دوم بارداري
  سيمين تعاوني، فرزانه سلطاني پور، معصومه خير خواه، حميد حقاني، حبيب انصارين
 3. علل مراجعات مكرر بيماران مبتلا به عفونت اچ اي وي /ايدز به مراكز درماني در سال 88-1387
  شمس الملوك جلال منش، محمود محمودي، اسماعيل محمدنژاد
 4. بررسي علل روي آوري به الكل در اعضاي انجمن الكلي ­ هاي گمنام شهر كرج
  حميد حجتي، الگار سلماسي، مصطفي قرباني، شيرين حجازي، محمد فشاركي، اسمعيل محمدنژاد
 5. بررسي برخي عوامل مؤثر در دكولمان جفت (Placental Abruption) در زايمان­هاي ترم بيمارستان ولي ­ عصر زنجان در سال­هاي82-1381
  داود سهرابي، ليلا مسگري
 6. فراواني­هايپوتيروئيديسم مادرزادي و ارتباط آن با برخي از عوامل خطر در مراكز بهداشتي – درماني شهر خوي در سال 86-85
  فاطمه صفر عليزاده، رقيه صديقي، حميده پر تواعظم
 7. بررسي رابطه بين درجه بيمارستان­ها با شاخص­هاي عملكردي در بيمارستان­هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي كاشان در سال­هاي 1386-1385
  مهتاب كرمي، رضا صفدري، محمد رضا پور باقر
 8. ارتباط خوشبيني و سبك­هاي دلبستگي با رضايت زناشويي در كاركنان بيمارستان
  مرجان مرداني حموله، هايده حيدري