مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده علوم پزشكي جهرم « دوره 8، شماره 4

 1. اثر تمرينات هوازي بر چربي و قند خون مردان روزه دار
  اصغر نيك سرشت، نرجس بصيرت
 2. شيوع حساسيت به لاتكس دركودكان و نوجوانان زير 18 سال تحت همودياليز در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي شيراز سال 1385‏
  سيد حسام الدين نبوي زاده، رضا امين، محمد ذوالعدل
 3. ارزيابي آسپيراسيون سوزني تيروئيد از نظر تطابق با يافته هاي سيتولوژيك‏
  مژگان سنجري، امين مهدوي
 4. خودارزيابي معلمان مدارس ابتدايي نسبت به مساله سوء استفاده جنسي از كودكان و لزوم گزارش آن
  سجاد آلبوكردي، محمد نيكوسيرجهرمي
 5. بررسي شيوع و عوامل مرتبط با دردهاي ستون فقرات در كارگران صنايع غذايي شهر شيراز
  سيد علي رضا درخشان راد، فهيمه كمالي، سيد محمدرضا دستغيبي، عباس عليپور
 6. ارزيابي زنان باردار در زمينه عفونت هاي ادراري بر مبناي سازه هاي مدل اعتقاد بهداشتي
  الهام نژادصادقي، محمدحسين تقديسي
 7. آگاهي و عملكرد زنان باردار مراجعه كننده به زايشگاه شبيه خواني كاشان در مورد ورزش هاي دوران ‏بارداري و پس از زايمان‏
  معصومه عابدزاده، محبوبه تائبي، زهره سادات، فرزانه صابري
 8. مقايسه اهميت و اجراي خدمات آموزش به بيمار از ديدگاه پرستاران و بيماران
  مرجان مرداني حموله، عزيز شهركي واحد، مهين روزي طلب

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *