مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » طلوع بهداشت(فصلنامة پژوهشي دانشكده بهداشت يزد) « دوره 7، شماره 1-2

 1. بررسي ميزان آگاهي زنان 49-15 ساله تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهر انديمشك از روشهاي اورژانس پيشگيري از بارداري در سال 1385
  صديقه نوح جاه، احمد مرادي، بنفشه يعقوبي، محمد حسين حقيقي زاده
 2. ارزيابي وضعيت دريافت خدمات درماني خانواده ها در شهرستان تاكستان در سال 1387 به منظور ارائه داده هايي براي برنامه ريزي درماني
  سعيد آصف زاده، احمد قدوسيان
 3. بررسي كيفيت آب شرب مصرفي در اتوبوس هاي بين شهري كرمان درنيمه اول سال 1387
  محمد ملكوتيان، محمد حسن احرام پوش، حسين جعفري منصوريان
 4. بررسي ميزان شيوع افسردگي در بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه كننده به مركز تحقيقات ديابت يزد در سال 1387
  سيد سعيد مظلومي، امين ميرزايي، سهيلا محمدي
 5. بررسي وضعيت فيزيكي، شيميايي و ميكروبي آب قنات اهرستان يزد و ارائه پيشنهادات آموزشي
  مسعود زيني، محمد تقي قانعيان، پروانه طالبي، سميه شيخعليشاهي، مرضيه شريفي، بهاره گودرزي، فرين مالي
 6. بررسي ميزان تحقق اهداف طرح تكريم ارباب رجوع در بيمارستان هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در سال 1387
  زهرا زارعي محمود آبادي، روح ا… عسكري
 7. بررسي تاثير آموزش از طريق مدل اعتقاد بهداشتي بر ادراكات تغذيه اي دانش‌آموزان دخترسال چهارم دبستان هاي شهرستان نوشهردرباره صرف صبحانه و ميان وعده غذايي
  مريم خزايي پول‌‌‌‌‌‌‌، فربد عبادي فرد آذر، مهناز صلحي، محسن اسدي لاري، نسرين عبدي
 8. بررسي پتانسيل خورندگي و رسوب گذاري آب شرب شهر شيراز
  سجاد مظلومي، علي اكبر بابايي، مهدي فضل زاده دويل، احسان ابوئي، احمد بديعي نژاد، خداداد حاج پور سوق
 9. بررسي شيوع كوررنگي در كاركنان راه آهن يزد
  مهدي ملك، غلامحسين حلواني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *