مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » يافته، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان « دوره 12، شماره 2

 1. عوامل مؤثر بر خشونت عليه زنان در استان لرستان
  فيروزه غضنفري
 2. استفاده از كانال راهنماي عصب در ترميم عصب محيطي
  غلامحسين فرجاه، ملك سادات نعيمي
 3. مقايسه تاثير انتونوكس و آب گرم بر درد زايمان
  مژگان مسعودي، سهيلا اكبري، محمد جواد طراحي
 4. بررسي ديدگاه اعضاي هيات علمي در خصوص بعضي از شاخص هاي آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي لرستان 1387
  فريده ملكشاهي، علي شيخيان، فرزاد ابراهيم زاده
 5. اثر يك برنامه كاهش وزن بر كاركرد ريوي و التهاب سيستميك در مردان چاق
  عباس صارمي، محمد پرستش
 6. بررسي مقايسه اي اهداف برنامه هاي آموزشي با نياز هاي حرفه اي از ديدگاه دانش آموختگان پرستاري طي سه دوره سه ساله
  طاهره طولابي، فاطمه الحاني
 7. بررسي ميزان شيوع هيپوتيروئيدي دركودكان تحت درمان با داروهاي ضدتشنج مراجعه كننده به بيمارستان شهيد مدني خرم آباد در نيم سال دوم 1387
  نادره طائي، مهدي بيرجندي، رضا مخبر
 8. عدالت در توزيع تخت هاي مراقبت ويژه در ايران از رويكرد منحني لورنز و ضريب جيني
  شهرام توفيقي، محمد مسكرپور اميري، احمد عامريون، حسين ناصري

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *