مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي قم « دوره 5، شماره 3

 1. بررسي اثر حفاظتي عصاره هيدروالكلي به دست آمده از زيره سياه در آسيب بافت قلب و كليه در مدل التهابي CLP
  ابوالفضل دادخواه
 2. بررسي اثرات ضد قارچي اسپند
  مهربان فلاحتي
 3. تغييرات روابط جنسي و رفتاري زوجين در دوران بارداري
  مهديه شجاع
 4. عوامل باكتريايي مؤثر در ايجاد عفونت‌هاي پس از سوختگي در بخش سوختگي بيمارستان نكويي هدايتي قم، سالهاي 1389–1388
  محمدرضا ذوالفقاري
 5. مطالعه فون و فعاليت ماهانه پشه خاكي‌ها در كانون ليشمانيوز جلدي دهستان قمرود استان قم، سال 1388
  عابدين
 6. اثر تركيبات محيط كشت بر توليد آنزيم هيالورونيداز توسط جدايه باسيلوس
  فاطمه زهراب
 7. فراواني عفونت كونژونكتيويت ناشي از هرپس سيمپلكس تيپ 1 در بيماران مراجعه‌كننده به بيمارستان‌هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران، سال 1389- 1388
  ليلا نورمحمديان
 8. فعاليت ضد باكتريايي عصاره متانولي گل و برگ گياه بومادران
  ليلا امجد
 9. سرواپيدميولوژي توكسوپلاسموز در دختران دبيرستان‌هاي گناباد
  اعظم حيدري
 10. سنجش سازه‌هاي الگوي اعتقاد بهداشتي رفتارهاي پيشگيري‌كننده از مصرف خودسرانه داروها در مادران باردار شهر اراك
  محسن شمسي
 11. ارزيابي خطر حريق و نقش يك برنامه امداد، تخليه و مراقبت بر ميزان كاهش سطح آن در يك بيمارستان
  محسن مهدي نيا
 12. همبستگي تفويض اختيار مديران با نحوه هدايت كاركنان در بيمارستان‌هاي استان قم
  محمدرضا ملكي
 13. بررسي همبستگي سبك دلبستگي مادر با ميزان دلبستگي مادر به شيرخوار
  وحيده مقدم حسيني
 14. هايفماي متعافب تروماي چشمي
  ابراهيم مكانيكي
 15. گزارش يك مورد هيستيوسايتوماي فيبري بدخيم kg11 در يك بيمار 54 ساله
  محمدرضا قدير