مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي « دوره 9، شماره 2

 1. برقراري و ادغام نظام مراقبت، بيماريابي و درمان ليشمانيوز احشايي به روش آگلوتيناسيون مستقيم در خدمات اوليه بهداشتي و ارزيابي آن، در شهرستان مشكين شهر
  مهدي محبعلي، غلامحسين ادريسيان، محمدرضا شيرزادي، ياور حسينقليزاده، محمدحسين پاشايي، اكبر گنجي، ذبيح الله زارعي، احمد كوشا، بهناز آخوندي، هما حجاران، حسين ملك افضلي
 2. تعيين اولويت هاي تحقيقاتي سلامت در ايران
  پرويز اولياء، فرح السادات بحريني، منير برادران افتخاري، مصطفي قانعي، آمنه ستاره فروزان، مهدي فراهاني
 3. استفاده از الگوي بازاريابي اجتماعي براي كاهش رفتارهاي خطرناك رانندگي در رانندگان تاكسي شهر تهران
  رضا مجدزاده، آرش رشيديان، محسن شمس، داوود شجاعي زاده، علي منتظري
 4. ارزيابي دروني گروه آموزشي اپيدميولوژي و آمار زيستي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران
  فرشته فرزيان پور، سحرناز نجات، آذين رحيمي، بهاره ملك افضلي
 5. اثربخشي آموزش هاي ايمني بر تغيير نگرش كاركنان نسبت به مسايل ايمني و ابعاد آن: يك مطالعه آسيب شناختي
  فريبا كياني، حسين سماواتيان، سيامك پور عبديان، زهرا منصور نژاد، عفت جعفري
 6. شناسايي نيازهاي جامعه و اولويت بندي مشكلات بر پايه ارزيابي جامعه درمحله آذربايجان تهران
  سيما زائري، صبا اصغرزاده، شيوا خوشنويس، مهرنوش محمدي، كورش هلاكويي نائيني
 7. عوامل تاثير گذار بر رفتار خود مراقبتي در زنان ديابتي مراجعه كننده به كلينيك ديابت شهر خوي بر اساس نظريه عمل منطقي توسعه يافته
  عليرضا ديدارلو، داوود شجاعي زاده، حسن افتخار اردبيلي، شمس الدين نيكنامي، ابراهيم حاجي زاده، محمد عليزاده
 8. سازه هاي مدل ارتقاي سلامت پندر درباره بهداشت دهان و دندان در دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر مريوان
  كاوه بهمن پور، رونما نوري، حيدر ندريان، بهزاد صالحي