مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله اپيدميولوژي ايران « دوره 7، شماره 3

 1. بررسي عوامل مادري مرتبط با تولد نوزاد نارس – يك مطالعه مورد شاهدي
  كوكب نمكين، غلامرضا شريف زاده، امير مسعود ملكي زاده
 2. تحليل روند ميزان بروز سل با استفاده از مدل رگرسيون قطعه‌اي خطي در ايران طي سال‌هاي 87-1343
  شهرام ارسنگ، انوشيروان كاظم‌نژاد، فيروز اماني
 3. مقايسه بار حاصل از زايمان طبيعي و سزارين انتخابي در مراجعه كنندگان به بيمارستان‌هاي شهر اصفهان در سال 1388
  محمدرضا مرآثي، زيبا فرج زادگان، آذر پيردهقان، حسين كاظميني
 4. ميزان آگاهي، نگرش و بكارگيري پزشكي مبتني بر شواهد در دستياران باليني دانشگاه علوم پزشكي كرمان
  معصومه صادقي، نرگس خانجاني، فاطمه معتمدي
 5. شناسايي ناقلين بيماري ليشمانيوز جلدي در كانون شهرستان جاسك، استان هرمزگان با استفاده از تكنيك Nested-PCR
  كوروش عزيزي، محسن كلانتري، سجاد فكري
 6. ارتباط اضافه وزن با نزديك بيني در كودكان دبستاني اسلامشهر در سال 1388
  رعنا رفعت، احمد رضا درستي مطلق، محمد رضا اشراقيان، آرزو رضازاده
 7. نابرابري در عوامل خطر بيماري‌هاي غيرواگير در شهرستان شاهرود
  محمد حسن اماميان، علي عالمي، منصوره فاتح
 8. بررسي اپيدميولوژيك ليشمانيوز پوستي با روش بيماريابي فعال و درمان بيماران و آموزش به دانش‌آموزان شهر بم و حومه طي سال 1389
  محمد‌رضا افلاطونيان، ايرج شريفي
 9. علل عدم گزارش‌دهي صدمات ناشي از سرسوزن و اجسام برنده در دانشجويان پرستاري و مامايي
  ابوالفضل سراجي، حميدرضا كوهستاني، نيره باغچقي، كورش رضايي
 10. لزوم استاندارد‌سازي طبقه‌بندي شغلي در تحقيقات
  بيژن مقيمي دهكردي، آزاده صفايي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *