مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد « دوره 3، شماره 3

 1. كاربرد آنتي بادي هاي نشاندار با مواد راديوايزوتوپ براي آلفا تراپي سرطان
  داريوش شهبازي گهرويي
 2. بررسي تاثير آنتي اكسيدان ها بر بعضي عوارض ناشي از مصرف مزمن فني توئين در مدل هاي حيواني
  محمدرضا آقاي قزويني، تقي قفقازي، ولي اله حاج هاشمي، محسن آني
 3. ضعف بينايي در بين رانندگان برون شهري استان چهارمحال و بختياري، 1378
  مصطفي احمدي
 4. اثرات مهاري كتوتيفن در مقايسه با تربوتالين، ديازاكسيد و ديكلوفناك بر روي انقباضات خودبخودي رحم در رات هوشيار
  حسن صدرايي، ولي اله حاج هاشمي، احمد قاسمي
 5. بررسي شيوع هپاتيت C در افراد خانواده بيماران تالاسمي مبتلا به هپاتيت C بيمارستان هاجر شهركرد، سال 1378
  ميترا بصيرت نيا
 6. بررسي ميزان شيوع تريكومونيازيس در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني استان چهارمحال و بختياري جهت آزمايش پاپ اسمير، 75-1374
  مسعود صادقي، كوروش منوچهري نائيني
 7. مطالعه نقش سيستم ايمني سلولي در جلوگيري از عفونت كانديديازيس در بيماران مبتلا به لوسمي و لنفوم با روش فلوسايتومتري
  حسن مقيم
 8. بررسي حساسيت و اختصاصي بودن بيوپسي سوزني از راه پوست در تشخيص تومورهاي قفسه صدري و مقايسه آن با نتايج بيوپسي باز
  ماندانا مقني
 9. بررسي مشخصات باليني و پاراكلينيك تومورهاي مغزي جراحي شده در بيمارستان آيت اله كاشاني شهركرد از مهرماه 1376 تا ارديبهشت 1379
  جعفر مهوري، سعيد ابريشم كار
 10. سرواپيدميولوژي كيست هيداتيك در بين 2500 نفر از مراجعين به آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و سازمان انتقال خون استان چهارمحال و بختياري در سال 1379
  حسين يوسفي، خدامراد كريمي، مجيد آويژگان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *