مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز « دوره ، شماره 14

 1. نظري بر تازه هاي ساخت و تجويز داروها از طريق پوست براي اثرات سيستميك
  احد رازي، محمدحسين زرين تن
 2. اثر هورمون هاي استروئيدي ضد بارداري بر متابوليسم آهن در موش صحرائي مبتلا به آنمي كمبود آهن
  حسن دليل التجاري، علي احمدي
 3. بيماري هاي قارچي جلدي در استان خوزستان
  عبداله رفيعي، مسعود امامي، محمود محمودي، مهين مقدس، محمدرضا شيدفر
 4. بررسي ساختمان دستگاه تناسلي موش هاي ماده متولد شده از مادراني كه در دوران بارداري با جيره هاي حاوي روغن ماهي و روغن ذرت تغذيه شده اند
  هدايت اله رشيدي، احمدعلي پاپهن
 5. آنتروكوليت با غشاء كاذب
  رحمت اله فريدن اصفهاني
 6. تعيين عيار طبيعي آنتي استرپتوليزين O افراد سالم در منطقه خوزستان
  محمود جمشيديان، عنايت الله كلانتر هرمزي

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *