مقالات بر حسب مجله

مقالات بر حسب مجله

»» مجلات » مجله پژوهش در پزشكي (دانشكده پزشكي شهيد بهشتي) « دوره 27، شماره 2

 1. بررسي تاثير كرايوآنالژزي بر ميزان درد پس از توراكوتومي
  هدايت اله الياسي، سيروس مومن زاده، ناصر ولايي، بديع الزمان رادپي، عزيزالله عباسي، محمد كشوفي، بهمن دانش
 2. بررسي ارتباط بين يافته هاي سونوگرافي و سيتولوژي در 225 مورد گره سرد تيروئيد
  هادي شهراد بجستاني، فريدون عزيزي
 3. بررسي ارتباط اشتغال در حريم ميدان هاي الكترومغناطيسي با فركانس بي نهايت كم با وضعيت سلامت روان
  عليرضا ظهيرالدين، نيلوفر مهدوي هزاوه
 4. تفاوت هاي ناحيه اي در نقش جريان يوني if در توليد پتانسيل هاي پيس ميكري سلول هاي گره سينوسي-دهليزي دست نخورده و سالم قلب خرگوش
  محمدرضا نيكمرام، مارك ريچارد بويت
 5. بررسي اپيدميولوژيك عوامل باكتريال التهاب ملتحمه نوزادي در بيمارستان هاي امام حسين، رسالت و شهيد اكبرآبادي، سال هاي 81-1380
  محمدحسين سلطان زاده، ژاله رجوي، اميرهوشنگ اربابي، افشين بهزادي فر، ناصر بادامي، مليحه خدامي، فاطمه اشرفي
 6. تعيين تنوع مواد غذايي مصرفي و ارتباط آن با كفايت دريافت مواد مغذي در نوجوانان منطقه اي از تهران
  پروين ميرميران، ليلا آزادبخت، فيروزه حسيني، فريدون عزيزي
 7. تحليل هزينه خدمات بهداشتي درماني در خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي استان زنجان
  محمد خاني، سيدحسين حسيني
 8. بررسي تغييرات كمي و كيفي مقالات پزشكي ايراني چاپ شده در مجلات خارجي در فاصله سال هاي 1992 و 2002 با استفاده از شاخص Impact factor
  نصراله رضايي قلعه، فرشيد سيادت، فريدون عزيزي
 9. چشم انداز جديد در كنترل بيماري مالاريا
  اكبر شيخاني، ناهيد خلدي
 10. يافته هاي هيستوپاتولوژيك در نكروپسي يك بيمار مبتلا به فرم كشنده تب هموراژيك كريمه-كنگو در ايران
  مسعود مرداني، بهزاد بيژني، خندان زارع
 11. معرفي كودك مبتلا به سياه زخم گوارشي
  فريبا شيرواني، مهدي سرداري، فريناز راشد مرندي، بهروز شفقي، محمدحسين سلطان زاده، منيژه قاروني

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *